U bent hier

1.3.1. Contentleveranciers

Een periodieke publicatie wordt samengesteld uit verschillende redactionele bijdrages. Deze vormen het voornaamste onderdeel van een dagblad of magazine en bestaan uit nieuws en informatie.

Enerzijds zorgen eigen redacties en journalisten zelf voor de aanlevering van het nieuws. Anderzijds doen kranten en tijdschriften beroep op (inter)nationale persbureaus om nieuwsfeiten aan te brengen. Ook fotoagentschappen worden hierbij gerekend.

Naast de artikels zelf, wordt een blad gevuld met advertenties. De verschillende reclamebijdragen worden geleverd door reclameregies. Aangezien het businessmodel voor gratis publicaties volledig gebaseerd is op advertentie-inkomsten, zal voor deze laatste subcategorie de verhouding tussen de hoeveelheid publiciteit en de redactionele inhoud anders liggen. 

1.3.1.1. Redacties

De inhoud van een publicatie komt voornamelijk tot stand op de redactie. Die bepaalt welke onderwerpen in een blad komen en op welke manier deze worden behandeld. Een uitgeverij heeft vaak meerdere deelredacties. Enerzijds bestaan er traditioneel redacties over politiek, binnenland, buitenland, cultuur, economie, sport,…. Anderzijds wordt er door de digitale evolutie ook een opsplitsing gemaakt tussen redacties die zich enkel bezig houden met geschreven media en deze met digitale media.
Aan het hoofd van een (deel)redactie staat een hoofdredacteur, bijgestaan door redacteurs, eindredacteurs en gewone journalisten.

Een gedeelte van de journalisten werkt in loondienst van de uitgeverijen. Uitgeverijen doen ook regelmatig beroep op de input van freelancejournalisten.

In 2012 maakt de VVJ melding van 621 journalisten die als loontrekkenden in dienst zijn van dagbladen. Daarnaast waren er 228 beroepsjournalisten in loondienst van periodieke bladen. Bovendien zijn er ook nog 390 freelancejouranlisten aangesloten bij de VVJ. Gezien zij vaak voor verschillende media werken, is het moeilijk te achterhalen hoeveel van hen voornamelijk bijdrages aan dagbladen of tijdschriften leveren.

Bovendien zijn er nog “journalisten van beroep” die werken voor gespecialiseerde, periodieke informatiemedia. De Vereniging van de Journalisten van Periodieke Pers (VJPP-AJPP)[24] maakt melding van 876 journalisten van beroep die lid zijn van de VJPP en haar Franstalige tegenhanger AJJP.


[24] VJPP-AJPP, http://www.ajpp-vjpp.be situatie op 29/09/2011

Infofragment : Soorten journalisten [verwijzing 25]

Uit het Vademecum Pers en Gerecht van de Koning Boudewijnstichting en de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten blijkt dat het beroep van journalist een vrije activiteit is. Dit betekent dat om het even wie het beroep kan uitoefenen en zich daarbij ‘journalist’ kan laten noemen.

De wetgeving voorziet echter wel in een titel en statuut voor wie journalistiek als beroep uitoefent. Er zijn twee officiële statuten die je als journalist kan hebben, elk met hun eigen beroepsorganisatie.

Beroepsjournalisten zijn journalisten die werk verrichten voor een algemeen informatiemedium: dagbladen, algemene tijdschriften, radio- of televisieomroepen, internetnieuwsdienst of persagentschap.

Een journalist kan de titel van beroepsjournalist verkrijgen na toekenning door een ‘erkenningscommissie’. Door deze erkenning krijgt de beroepsjournalist een nationale perskaart en eventueel een autopersplaat.

Een tweede officieel statuut is dat van de journalist van beroep. In tegenstelling tot de beroepsjournalist is de journalist van beroep werkzaam voor een gespecialiseerd medium. De wetgeving verwijst naar journalisten van de ‘periodieke pers van gespecialiseerde informatie.’ Deze journalisten van beroep hebben niet de mogelijkheid om ‘erkend’ te worden. Wel krijgen zij een doorgangsbewijs van de periodieke pers, wat evenwaardig is aan de perskaart van de beroepsjournalist.

Wat de vergoeding van de bijdragen van freelancejournalisten betreft worden barema’s, vastgelegd in een nationale conventie, overeengekomen met de dagbladuitgevers.
Deze stellen per bestelde of gepubliceerde regel tekst, afhankelijk van het feit of het artikel in opdracht van de krant of op initiatief van de journalist werd geschreven, een minimumbedrag voorop. Voor publicatie van het werk van freelance fotojournalisten hangen de minimale tarieven af van de oplage van de krant. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een voor de journalist gunstiger regeling te bedingen.

Beroepsjournalisten en journalisten van beroep beschikken elk over een erkende beroepsvereniging, respectievelijk de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) en de Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers (VJPP).


[Verwijzing 25] Bron: Vademecum Pers en Gerecht


Naast de reeds genoemde belangenverenigingen zijn er nog meer gespecialiseerde organisaties, met name:

  • VBBJBP - Vereniging van Belgische en Buitenlandse Journalisten van de Periodieke Pers
  • BAJB - De Bond der Autojournalisten van België
  • VBB - Vereniging van Belgische Bierjournalisten
  • BBS - Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten
  • BVLJ - Belgische Vereniging van Landbouwjournalisten 

1.3.1.2. Pers- en fotoagentschappen

Journalisten baseren hun artikels vaak in grote mate op berichten verspreid door (inter)nationale persagentschappen. Persagentschappen zijn bedrijven die tegen vergoeding nieuws opsporen, verzamelen, bewerken en verdelen onder de klanten. Veel zelfstandige journalisten of fotografen laten zich als persbureau opnemen in de gouden gids. Zo zijn er minstens 75 pers- en fotobureaus terug te vinden in de gouden gids. Tabel 23: Persbureaus in Vlaanderen werd echter beperkt tot de drie belangrijkste persbureaus in Vlaanderen. De buitenlandse persbureaus vallen buiten het opzet van dit rapport.

Tabel 23 : Persbureaus in Vlaanderen
Onderneming
Agentschap Belga NV
Press News NV
Tijd Nieuwslijn NV

In Tabel 24 worden de grotere fotoagentschappen verzameld.

Sommige persbureaus hebben zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van fotomateriaal. Bij het opzoeken van persfotografen in Vlaanderen en Brussel in de VKBO op basis van de NACEBEL-code 74.202 ‘Activiteiten van persfotografen’, blijkt dat er meer dan 300 persfotograven actief zijn waarvan meer dan 80% een zelfstandig natuurlijk persoon is. Dit bevestigt de opmerking hierboven dat het moeilijk is om de juiste natuurlijke en rechtspersonen uit de lijst te lichten.

De VVJ, de Vlaamse Vereniging van Journalisten, vermeldt 9 fotoagentschappen. Deze werden in de onderstaande tabel opgenomen. Belga Picture en Image Globe zijn bedrijfseenheden van Belga en hebben dus geen eigen KBO-nummer. Gezien de omvang van Belga, is het wel van belang Belga Picture en Image Globe[26] hier te vermelden.


[26] Belga en Van Parys Media, “About us”, http://www.imageglobe.be/portal/about-us

 

Tabel 24 : Fotoagentschappen in Vlaanderen
Onderneming
Belga Picture
Image Globe
Pixelmind (Imagedesk)
Isopix
Jan Verbeke
Persinfo BVBA
Photo News N.V.
Reporters
Wouters & Fasseur BVBA

1.3.1.3. Mediabureaus

Een relatieve jonge specialisatie binnen de waardeketen is het ontstaan van mediabureaus. In tegenstelling tot reclameregies die de praktische uitvoering van reclamespots organiseren, specialiseren zij zich in het adviseren van adverteerders welke mediaplatformen of een combinatie hiervan het meest efficiënt zijn.

Tussen 2002 en 2011 kwamen er meer mediabureaus op de markt met een verhoging van het aantal werknemers tot gevolg. Door de toename nam de concurrentie toe.[27]

In België zijn de volgende mediabureaus gekend:

Tabel 25 : Mediabureaus in België
Mediabureau
Carat Belgium
Havas Media Belgium
MEC Belgium
Mediabrands Belgium
Mindshare
Mundomedia
Omnicom Media Group / OMD&PHD
Outdoor Services
PHD Media
Posterscope Belgium
PTOC
Robert & Marien
Space
S² Media
Vizeum Belgium
Zenith Optimedia Belgium
Zigt

[27] Wim de Mont, PUB, “Mediabureaus tussen 2002 en 2010 : Meer omzet, minder winst”, pub5, 5 april 2012 

1.3.1.4. Reclameregies

Reclameregies bieden in de eerste plaats reclameruimte aan in de periodieke publicaties, die door adverteerders of mediacentrales worden ingevuld. Hierdoor vormen zij de link tussen adverteerders en uitgeverijen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe regies.

Uitgeverijen hebben vaak een aparte bedrijfseenheid of dochteronderneming die een deel van de regie voor haar rekening neemt – de interne regie. Een op zichzelf bestaand bedrijf dat niet exclusief aan één uitgeverij kan worden gelinkt is een externe regie. In de dagbladsector is slechts één externe regie aanwezig, namelijk Scripta NV, een joint venture van de uitgeversgroepen Corelio, Concentra Media en IPM met nationaal bereik. Dit wordt geïllustreerd in Tabel 26: Reclameregies voor de Vlaamse betalende dagbladen. De andere regies in onderstaande tabel zijn telkens interne reclameregies.

Tabel 26 : Reclameregies voor de Vlaamse betalende dagbladen[28]

Tabel 26 : Reclameregies voor de Vlaamse betalende dagbladen
Onderneming Publicatie soort regie
Concentra Media Regie NV Gazet van Antwerpen intern
Concentra Media Regie NV Het Belang van Limburg intern
Corelio NV De Standaard intern
Corelio NV Het Nieuwsblad / De Gentenaar intern
Persgroep Advertising De Morgen intern
Persgroep Advertising Het Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet intern
Scripta NV Gazet van Antwerpen extern
Scripta NV De Standaard extern
Scripta NV Het Nieuwsblad / De Gentenaar extern
Scripta NV Het Belang van Limburg extern
Trusmedia België NV De Tijd intern

[28] De interne regie van De Persgroep – De Persgroep Advertising – is een bedrijfsentiteit van de Persgroep en heeft dan ook geen eigen KBO-nummer

Infofragment : Newspaperwork

Newspaperwork is een online marketing platform dat in augustus 2012 werd opgericht door verschillende mediabedrijven die instaan voor betalende Belgische krantentitels. Het platform is sinds september online. Het vormt een kenniscentrum dat de impact van dagbladadvertenties zichtbaarder maakt en de creativiteit ervan wil aanmoedigen.

Zoals getoond in Tabel 27: Reclameregies van periodieke publicaties doen uitgeverijen van periodieke bladen voor de reclameregie vaker beroep op externe regies.

Tabel 27 : Reclameregies van periodieke publicaties
Regie Frequentie Publicatie Soort regie
Concentra Media Regie maandblad Cyclo Sprint intern
Corelio weekblad De Standaard Magazine intern
Corelio weekblad De Standaard Weekblad intern
Corelio weekblad Het Nieuwsblad magazine intern
Corelio weekblad Het Nieuwsblad op Zondag intern
Custom Regie jaarlijks Michelingids België/Luxemburg intern
De Groote Schuur maandblad Wing intern
De Persgroep Publishing weekblad Dag Allemaal/Expres intern
De Persgroep Publishing  weekblad DM Magazine intern
De Persgroep Publishing  weekblad DMuze intern
De Persgroep Publishing  maandblad Goed Gevoel intern
De Persgroep Publishing  weekblad Joepie intern
De Persgroep Publishing  weekblad Nina intern
De Persgroep Publishing  weekblad TV Familie/Blik intern
Trevi Plus weekblad Kerk en Leven intern
Roularta Local Media weekblad Krant van West-Vlaanderen extern
Dupuis Advertising maandblad Genieten intern
IP Plurimedia (IP Press) maandblad Eos Magazine extern
IP Plurimedia (IP Press) maandblad GDL extern
IP Plurimedia (IP Press)  maandblad Grande extern
IP Plurimedia (IP Press)  maandblad Passie voor Voetbal extern
IP Plurimedia (IP Press)  weekblad Primo TVgids extern
IP Plurimedia (IP Press)  tweemaandelijks Psyche en Brein extern
Koopjeskrant weekblad Koopjeskrant intern
Media Selling Place maandblad Royals extern
Minoc Business Press tweewekelijks Clickx Magazine intern
Minoc Business Press maandblad PC Magazine België intern
ProduPress Advertising maandblad Actief Wonen intern
ProduPress Advertising tweewekelijks Autogids intern
ProduPress Advertising maandblad Autowereld intern
ProduPress Advertising maandblad Beter Bouwen en Verbouwen intern
Produpress Advertising semestrieel Miles intern
Roularta Media Groep tweewekelijks De Apotheker intern
Roularta Media Groep  tweewekelijks De Huisarts intern
Roularta Media Groep  tweewekelijks De Specialisten intern
Roularta Media Groep  tweewekelijks De Tandarts intern
Roularta Media Groep  weekblad Focus Knack intern
Roularta Media Groep  maandblad Grafisch nieuws intern
Roularta Media Groep  maandblad Ik ga bouwen en renoveren intern
Roularta Media Groep  weekblad Industrie Technisch Management intern
Roularta Media Groep  weekblad Knack intern
Roularta Media Groep  semestrieel M&C intern
Roularta Media Groep  maandblad Cash/Moneytalk intern
Roularta Media Groep  maandblad Nest/Tempo Verde intern
Roularta Media Groep  maandblad Plus Magazine intern
Roularta Media Groep  weekblad Sport/Voetbalmagazine intern
Roularta Media Groep  semestrieel The Good Life intern
Roularta Media Groep  weekblad Trends intern
Roularta Media Groep  tweemaandelijks Trends Style intern
Roularta Media Groep  weekblad Weekend Knack intern
Sanoma Media Communication Solutions maandblad Feeling extern
Sanoma Media Communication Solutions  maandblad Feeling Wonen extern 
Sanoma Media Communication Solutions  weekblad Flair extern 
Sanoma Media Communication Solutions  weekblad Humo extern 
Sanoma Media Communication Solutions  semestrieel Kids Only extern 
Sanoma Media Communication Solutions  weekblad Libelle extern 
Sanoma Media Communication Solutions  jaarlijks Libelle Kerst extern 
Sanoma Media Communication Solutions  trimestrieel Libelle Proeven extern 
Sanoma Media Communication Solutions  weekblad Libelle Weekmenu extern 
Sanoma Media Communication Solutions  maandblad Marie Claire Vlaams extern 
Sanoma Media Communication Solutions  semestrieel Marie Claire Vlaams 2 extern 
Sanoma Media Communication Solutions  semestrieel Marie Claire Vlaams Wonen extern 
Sanoma Media Communication Solutions  jaarlijks Pink Ribbon extern 
Sanoma Media Communication Solutions  weekblad Story extern 
Sanoma Media Communication Solutions  weekblad Teveblad extern 
Sanoma Media Communication Solutions  maandblad Vitaya Magazine extern 
Think Media Magazine maandblad Ché intern
Think Media Magazine  maandblad Chief intern
Think Media Magazine  maandblad Ambiance Culinaire/Culinaire Ambiance intern
Think Media Magazine  weekblad Menzo intern
Think Media Magazine  weekblad Motoren en Toerisme intern
Think Media Magazine  maandelijks Modelspoormagazine intern
Think Media Magazine  maandelijks MotorWereld intern
Think Media Magazine  weekblad Officieel Playstation Magazine intern
Think Media Magazine  weekblad P-magazine intern
Think Media Magazine  tweemaandelijks Spoorwegjournaal intern

Daarnaast zijn er nog regies die zich bezig houden met niche of merkgerelateerde magazines, zoals Media Service (bv. Boer en tuinder, Idee, Cactus, Management en Techniek,.. ) en Custom Regie (bv. BeTV, Delhaize, Live, Brico Magazines, IKEA …).

De meeste gratis bladen zorgen intern voor de reclameregie. Wanneer gratis bladen toch beroep doen op een externe regie, komen ze vaak terecht bij Roularta Local Media. 

Infofragment : Crossmediale cel 'The Pool'

Door de toenemende convergentie en crossmedialiteit van media en om adverteerders een beter bereik te bieden van de beoogde doelgroep, hebben de bedrijven binnen De Vijver Media (Corelio, Humo Media, Sanoma Media en SBS Belgium) een crossmediale cel, ‘The Pool’, opgericht. De bedoeling is dat adverteerders via ‘The Pool’ hun advertenties gemakkelijk zowel via print, digitaal als audiovisueel kunnen bekendmaken en zo een verhaal kunnen creëren. Het is een overkoepelende cel die de verschillende mediamerken optimaal gaat combineren voor crossmediale campagnes.[Verwijzing 29]


[Verwijzing 29] Corelio, “Corelio, Humo Media, Sanoma Media en SBS Belgium lanceren ‘The Pool’”, 23 februari 2012
http://www.corelioconnect.be/nl/content/corelio-humo-media-sanoma-media-en-sbs-belgium-lanceren-%E2%80%98-pool%E2%80%99