U bent hier

1.1. Artikel 16 - Maatstaf 1 : Bereik VRT verschillende media

Strategische doelstelling 1: Bereiken van een groot publiek

Maatstaf 1: De VRT zal met haar aanbod over de verschillende media[3] op maandbasis minstens 90% van de bevolking[4] bereiken[5].

 

Om deze maatstaf te behalen dient de VRT met haar aanbod van radio of televisie op maandbasis minstens 90 % van de bevolking te bereiken.

Uit de cijfers die door de VRT zijn overgemaakt blijkt dat de openbare omroep in 2011 via haar televisieaanbod maandelijks tussen de 89,0% en 95,4% van de bevolking bereikt (zie grafiek 1).

Voor wat het radioaanbod betreft, blijkt uit de cijfers van de CIM-studie[6] dat de openbare omroep 79,5% van de bevolking bereikt in het voorjaar van 2011, en 79,3% in het najaar. Via VRT-online werd in 2011 tussen 38,0% en 38,6% van de bevolking bereikt.

In bijlage 1 werd een overzichtstabel geplaatst met de jaarcijfers 2011 voor VRT-televisie, -radio en –online.

 

Grafiek 1: Maandbereik door VRT-televisieaanbod (%)
Grafiek 1: Maandbereik door VRT-televisieaanbod (%) - beschrijving

 

De VRT meldt dat vanaf 2009, wat betreft de rapportering van het gecombineerd bereik van radio en televisie, gebruik gemaakt kan worden van de PPM-studie (PortablePeople Meter). Dit onderzoek wordt sinds 2003 onafgebroken uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau TNS MEDIA in opdracht van de VRT. Ten gevolge afspraken binnen het CIM, waarvan de VRT lid is, kan de openbare omroep vanaf 2009 rapporteren over gegevens die niet beschikbaar zijn in de CIM-Radiostudie.

In het in 2009 goedgekeurde huishoudelijk reglement staat onder artikel 3.2 duidelijk: “Het staat elk CIM lid vrij om, buiten het kader van het CIM, gelijk welk media onderzoek te organiseren[7].” Ter informatie : voor cijfers die  beschikbaar zijn in de CIM-studies, wordt de CIM-studie voor de andere performantiemaatstaven wel als referentie gebruikt.

Het gecombineerd bereikcijfer (grafiek 2) is het resultaat van een meting van de bereikcijfers van de VRT-televisienetten en VRT-radionetten bij een zelfde panel van respondenten (minimum 15 minuten kijken naar VRT-televisienet of luisteren naar een VRT-radionet zonder onderbreking)

Voor dit bereikcijfer behaalt de VRT tussen 94,8% en 97,9% van de bevolking.

 

Grafiek2: Maandbereik door VRT-televisie en -radio (%)

Grafiek 2: Maandbereik door VRT-televisie en -radio (%) - beschrijving
 

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze maatstaf behaald te hebben 

 

[3]Voor de volledige tekst: zie bijlage 2: Uittreksel uit het huishoudelijk  reglement van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) – artikel 3- Gedragscode 

[4]In 2011 is er in het kader van de CIM Radio Studie door CIM een nieuw radiocontract in voege getreden. De algemene structuur van de radiostudie is niet veranderd, maar de frequentie van het aantal golven is verhoogd van twee naar drie. In het voorjaar is er een frequentie van twee golven van twaalf weken en in het najaar is een golf van zestien weken.

[5]Hier worden in de eerste plaats TV en radio bedoeld, maar zonder andere mediatypes uit te sluiten.

[6]Bevolking: gangbare referentiegroep die in de officiële onderzoeken wordt gebruikt:  bij TV is dit 4+, bij radio 12+.

[7]Bereik: verklaart in de laatste maand minstens éénmaal met het VRT-aanbod in contact gekomen te zijn. Kan opgemeten worden door CIM PPM-onderzoek of ander betrouwbare referentie.