U bent hier

1.10. Artikel 16 - Maatstaf 10: Vlaamse producties VRT-radio

Strategische doelstelling 4: Vlaamse producties

Maatstaf 10: A. De VRT verbindt er zich toe dat op radio minstens 20% van haar muziektijd Vlaamse muziekproducties[23] zijn[24].

 

Om deze performantiemaatstaf te behalen dient de VRT met haar radioaanbod minstens 20% Vlaamse muziekproducties uit te zenden.

De VRT heeft in 2011 maandelijks een steekproef uitgevoerd bij de verschillende radionetten waarbij alle uitgezonden nummers werden geteld. Van al die nummers werd vervolgens het percentage Vlaamse producties berekend.
Uit de cijfers die door de VRT zijn overgemaakt blijkt dat de voor de periode januari tot en met december 2011 tussen 23,8% en 26,8% van de muziektijd van de VRT Vlaamse muziekproducties zijn. Het jaargemiddelde kwam zo op 25,4% te liggen[25].

De Vlaamse Regulator voor de Media heeft een steeksproefsgewijze controle uitgevoerd in de maanden mei en november 2011. Vooreerst werd nagegaan in welke mate het aantal (Vlaamse) nummers overeenkwam met de rapportering door de VRT. Er werd ook nagegaan in welke mate de Vlaamse producties correct werd toegewezen. Eveneens werden door de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor de Media steekproefsgewijze luisteronderzoeken uitgevoerd. Hiermee werd gecontroleerd in welke mate de aangeleverde muzieklijsten van de VRT overeen kwamen met de uitzending.

Uit al deze gegevens blijk dat de cijfers die door de VRT zijn overgemaakt, gelijk zijn aan de controlegroep die door de Vlaamse Regulator voor de Media is opgesteld.

Hieruit blijkt dat de cijfers die de VRT heeft overgemaakt gelijk zijn aan de controlegroep die door de Vlaamse Regulator voor de Media is opgesteld.

 

CONCLUSIE:  De VRT blijkt deze performantiemaatstaf behaald te hebben 

Maatstaf 10: B. Minstens 1 VRT radiokanaal moet door het publiek herkend worden als een radio met een Nederlandstalig muziekprofiel.

 

Om deze performantiemaatstaf te behalen dient de VRT één VRT-radiostation te hebben die door het publiek herkend wordt als een radio met een Nederlandstalig muziekprofiel.

De VRT geeft aan deze performantiemaatstaf op een onafhankelijke en betrouwbare manier te meten. Daarom werd het onderzoek naar het Nederlandstalig muziekprofiel van de Vlaamse radiozenders uitbesteed aan het onderzoeksbureau Synovate[26].
Het betrof een telefonisch interview bij 1000 in Vlaanderen woonachtige personen van 15 jaar en ouder. Het onderzoek werd gevoerd in de periode van 12 tot en met 28 december 2011. Er werd gepeild naar de (geholpen) kennis van de radiozenders en aandacht voor Nederlandstalige muziek.

De vraag die aan het panel gesteld werd was de volgende:
‘Welke van deze radiozenders heeft de meeste aandacht voor Nederlandstalige muziek’

Uit de studie blijkt dat 42% van de respondenten vindt dat Radio 2 de meeste aandacht besteedt aan Nederlandstalige muziek[27].

De VRM betreurt het dat de vraag die aan het panel gesteld is door de VRT werd aangepast zonder dat hieromtrent overlegd werd gepleegd.
Dit is in tegenstelling tot de tot nog toe gebruikte werkmethode. Zowel de vraag als de antwoordmogelijkheden hierop zijn beperkter dan in het verleden, zodat de resultaten van dit onderzoek niet vergelijkbaar zijn met de resultaten van de vorige jaren.

Wegens de aanpassing van de vraagstelling kan geen vergelijking gemaakt worden met de resultaten van de vorige jaren.

 

CONCLUSIE: Radio 2 is de zender die door de respondenten het meest herkend wordt als de radio met de meeste aandacht voor Nederlandstalige muziek.

 

[23] Definitie: een Vlaams muziekproduct is elk product waarbij de creatieve inbreng van een Vlaming als uitvoerder, auteur, producer of arrangeur een bepalende rol speelt.  

[24] Volgende radiokanalen komen hiervoor in aanmerking: Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel en MNM.  

[25]Het volledig jaaroverzicht, opgesplitst per maand, wordt als bijlage 8 weergegeven.  

[26]Het onderzoek is als bijlage 9 opgenomen.

[27]Radio 1 komt op de tweede plaats met 18%, Nostalgie op een derde plaats met 8%. Lokale radio’s (‘anderen’) behoorden niet tot de antwoordmogelijkheden. Die waren beperkt tot de nationale  en regionale radiokanalen (Radio 1, Radio 2, Nostalgie, Klara, MNM, Studio Brussel, Q Music, Joe FM) of ‘geen’.