U bent hier

1.15. Artikel 32 - Maatstaf 15: Beheersing personeelskosten

Strategische doelstelling 2: De VRT beheerst de personeelskosten

Maatstaf 15: De VRT waakt er over dat de personeelskosten beheerst worden en alleszins binnen de perken blijven van het jaarlijks door de raad van bestuur goedgekeurde ondernemingsplan.

De VRT rapporteert jaarlijks over de samenstelling van haar personeelseffectief (aantal, geslacht, statuut, functieniveau, leeftijd), het personeelsverloop (in- en uitstroom) en het absenteïsme.

 

Om deze performantiemaatstaf te behalen dient de VRT:

  1. erover te waken dat de personeelskosten beheerst worden en binnen de perken van het jaarlijks door de Raad van Bestuur goedgekeurde ondernemingsplan blijven;
     
  2. jaarlijks te rapporteren over de samenstelling van haar personeelseffectief (aantal, geslacht, statuut, functieniveau, leeftijd), het personeelsverloop (in- en uitstroom) en het absenteïsme.

De VRT geeft aan in welke mate voldaan wordt aan deze performantiemaatstaf:

 

Personeelskosten:

Het personeelsbudget 2011 werd in het ondernemingsplan geraamd op 180,2 miljoen euro. De reële uitgaven bedroegen 178,1 miljoen euro, of 2,1 miljoen euro minder. In deze cijfers werd het Brussels Philharmonic buiten beschouwing gelaten, omdat daarvoor een aparte financiering is voorzien. Ook de personeelsuitgaven van Line Extensions werden niet verrekend, om de conformiteit met het rapporteringmodel van de beheersovereenkomst te bewaren.

Het overschot op het personeelsbudget is de resultante van volgende varianties :

  • het gebudgetteerde personeelscontingent werd niet volledig ingevuld : eind 2011 lag de effectieve personeelsbezetting 57 VTE (voltijds equivalenten) lager dan het contingent voorzien in het ondernemingsplan 2011 ;
  • de provisie aangelegd in 2010 voor het loon van de niet opgenomen vakantiedagen van de VRT medewerkers werd teruggenomen, en er werd voor 2011 geen nieuwe provisie aangelegd. De terugname van provisie was in het ondernemingsplan niet voorzien. Deze terugname had geen effect naar het resultaat toe, omdat hiervoor parallel ook de vordering op de overheid werd tegen geboekt ;
  • in juni 2011 was er een indexaanpassing die in de budgetten pas op 1 oktober was voorzien. 
 
Samenstelling personeelseffectief

Op 31 december 2011 had de VRT  2.518 actieve personeelsleden in dienst , of 2.316 VTE’s (voltijds equivalenten) [29].

30% van de medewerkers was statutair, 70% was contractueel. 38% van de actieve medewerkers was een vrouw, 62% een man. Bij de managers was 38% een vrouw.

De verdeling van de medewerkers volgens contractsoort:

Verdeling medewerkers volgens contractsoort
Contractsoort aantal personeelsleden
bepaalde duur 59
onbepaalde duur 1.645
statutair 762
vervangingscontract 52

De verdeling van de medewerkers over de tien functieklassen:

Verdeling medewerkers over de functieklassen
Functieklasse Aantal personeelsleden
1 3
2 92
3 215
4 696
5 664
6 737
7 61
C 42
B 3
A 5

De verdeling van de medewerkers volgens leeftijd:

Verdeling medewerkers volgens leeftijd
Leeftijdscategorie Aantal personeelsleden
tot en met 29 jaar 262
30 - 39 jaar 742
40 - 49 jaar 687
50 - 59 jaar 753
vanaf 60 jaar 74

In 2011 zijn er 128 nieuwe medewerkers in dienst getreden, 221 medewerkers  hebben de VRT (door uitstroom, pensioen…) verlaten. Door interne mobiliteit hebben 250 medewerkers een andere functie gekregen of zijn naar een andere dienst overgestapt.

Vacatures en ruimere informatie over werken bij de VRT worden op de jobsite gepubliceerd. De VRT-jobsite is als onderdeel van de nieuwe VRT-website ook geüpdatet. De meeste vacatures worden intern bekendgemaakt. VRT-medewerkers kunnen solliciteren via een interne sollicitatiewizard. 83% van alle vacatures is door interne doorgroei ingevuld.

De VRT heeft in 2011 810 sollicitaties voor gepubliceerde vacatures ontvangen. 690 mensen hebben spontaan online gesolliciteerd en 233 studenten hebben een stage bij de VRT gedaan.

Bij de registratie van afwezigheden van medewerkers wegens ziekte, zwangerschap, arbeidsongeval of beroepsziekte gebruikt de VRT dezelfde kengetallen voor absenteïsme als de Vlaamse overheid.

De gemiddelde afwezigheidsduur wegens ziekte is in vergelijking met 2010 met 3% gestegen. Het gemiddeld aantal dagen afwezigheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte is gestegen met 5,38 dagen, maar de frequentie van de afwezigheden wegens arbeidsongeval of beroepsziekte is gedaald van 0,05 tot 0,03.

Overzicht afwezigheid

 

ziekte

zwangerschap

arbeidsongeval of beroepsziekte

totaal

Afwezigheidspercentage (*)

4,03

0,55

0,18

4,75

Afwezigheidfrequentie (**)

1,29

0,02

0,03

1,34

gemiddelde afwezigheidsduur (***)

12,05

nvt

23,12

nvt

(*) Het aantal werkdagen afwezigheid (voltijds + deeltijds), gedeeld door het aantal volgens de uurroosters te werken dagen, vermenigvuldigd met honderd.

(**) Het aantal nieuw begonnen voltijdse afwezigheidsperiodes, gedeeld door de personeelscapaciteit in voltijds equivalenten, gebaseerd op de uurroosters.

(***) Het aantal kalenderdagen afwezigheid, gedeeld door het aantal voltijdse afwezigheidsperiodes.

De personeelsleden met detachering, met ambtsopheffing of –ontheffing en met verlof met wedde voor pensioen worden niet meegeteld.

 

CONCLUSIE: De VRT blijkt de performantiemaatstaf behaald te hebben

[29]Dit aantal bevat niet de 34 statutaire personeelsleden van vzw Vlaams Omroeporkest en Kamer-koor, 43 personeelsleden met loopbaanonderbreking, 117 personeelsleden die om diverse redenen niet tot het actief personeel behoren (ambtsopheffingen en –ontheffingen, gedetacheerden, e.d.)