U bent hier

1.16. Artikel 32 - Maatstaf 16: Diversiteitsbarometer

Strategische doelstelling 3: De VRT streeft er naar om zowel in beeldvorming als op vlak van tewerkstelling een afspiegeling te zijn van de samenleving. De VRT zal daartoe een diversiteitsbeleid voeren waarin bijzondere aandacht gaat naar gender, allochtonen en personen met een handicap.

Maatstaf 16: Er wordt een diversiteitsbarometer ontwikkeld waarmee programmamakers van radio, televisie, nieuwe media, zelf hun programma's kwantitatief en kwalitatief kunnen evalueren op diversiteit.

Op het vlak van tewerkstelling:

 • Streeft de VRT naar meer vrouwen in het management (33%);

 • Wordt bij gelijke kwalificaties een voorrangsbeleid gevoerd voor personen van allochtone origine;

 • Worden jaarlijks zes betaalde opleidingsstages van zes maanden georganiseerd te verdelen in functie van het aantal geschikte kandidaten over jongen van allochtone origine en jongeren met een handicap;

 • Zal de VRT streefcijfers vastleggen wat betreft de tewerkstelling van personen met een handicap en personen van allochtone afkomst.

 

Om deze performantiemaatstaf te behalen dient de VRT:

 1. een diversiteitsbarometer te ontwikkelen;
   
 2. op het vlak van tewerkstelling te streven naar 33% vrouwen in het management;
   
 3. bij gelijke kwalificaties een voorrangsbeleid te voeren voor personen van allochtone origine;
   
 4. zes betaalde opleidingsstages te organiseren voor jongeren van allochtone origine en jongeren met een handicap;
   
 5. streefcijfers vastleggen wat betreft de tewerkstelling van personen met een handicap en personen van allochtone afkomst.


De VRT stelt dat:

 1. De VRT heeft in 2011 een diversiteitsmonitor ontwikkeld. De VRM heeft die ontvangen maar behandelt die op vertrouwelijke basis, zoals gevraagd door de VRT.
   
 2. In 2011 bestond het management voor 38% uit vrouwen.
   
 3. Het voorrangsbeleid voor personen van allochtone origine werd gehandhaafd.
   
 4. Er zijn in 2011 zes betaalde stageplaatsen aangeboden. Vier personen van allochtone origine en twee personen met een functiebeperking kregen een betaalde stageplaats van zes maanden bij de VRT.
   
 5. In 2011 werden de streefcijfers voor de tewerkstelling van personen van allochtone origine vastgelegd op 2,5% en voor personen met een arbeidshandicap op 1%.

 

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze performantiemaatstaf behaald te hebben.