U bent hier

1.6. Artikel 16 - Maatstaf 6: Weekbereik cultuur op spoor 2 VRT-TV

Strategische doelstelling 1: Bereiken van een groot publiek

Maatstaf 6: De generalistische televisiekanalen zullen via spoor 2 een gevarieerd gamma cultuuruitingen[16] aan bod laten komen waarmee ze op weekbasis 20% van de bevolking bereiken[17].

Om deze maatstaf te behalen dient de VRT met haar gevarieerd gamma cultuuruitingen op de generalistische televisiekanalen op weekbasis 20 % van de bevolking te bereiken.

Uit de cijfers die door de VRT zijn overgemaakt blijkt dat de VRT via haar gevarieerd gamma cultuuruitingentussen de 19,2% (week 34 ) en 56,5% (week 52) van de bevolking bereikt. Gedurende 1 van de 52 weken is de 20%-norm niet behaald.

De VRT bereikt in 2011 gemiddeld per week 39,3% van de bevolking met het gevarieerd gamma cultuuruitingen.

De hierboven aangehaalde gegevens, betreffen interne cijfers van de VRT. De Vlaamse Regulator voor de Media heeft een steekproefsgewijze controle [18] uitgevoerd voor de periode van 23 mei tot en met 29 mei 2011 en de periode van 21 november tot en met 27 november 2011. Hieruit blijkt dat de opgegeven cijfers en uitzendingen die door de VRT overgemaakt zijn, kloppen met het aantal uitgezonden programma’s. Dit is gemeten door een vergelijking te maken tussen de ontvangen gegevens van de VRT en beeldopnames van Een, Ketnet en Canvas die door de VRM werden opgenomen.

De VRT duidt programma’s als cultuurprogramma’s op basis van de definitie die in de beheersovereenkomst en het addendum van de beheersovereenkomst van de VRT zijn opgenomen, op basis van een geïntegreerde historische databank en op basis van diverse externe bronnen (Humo, Filmmagie, gespecialiseerde websites, Viewtime). Het aftoetsen en valideren van de programma’s gebeurt door de medewerkers van de corporate strategie. Voor programma’s waarover geen eenduidigheid bestaat, wordt beroep gedaan op het intern valideringscomité ‘Performantiemaatstaven cultuur en educatie’.De heren Marc Coenen (Algemeen Directeur Marktstrategie), Wouter Quartier (Manager Studiedienst), en Jan Hautekiet (Coördinator OO-domeinen) zijn de leden van dit comité. Het comité heeft de eindbeslissing over het al dan niet opnemen van een programma binnen het gevarieerd gamma cultuuruitingen via spoor 2.

Een volledig overzicht van de cultuurprogramma’s die in 2011 zijn uitgezonden, kan worden geraadpleegd in bijlage 5. Zowel de lijst als de methodiek is door de Vlaamse Regulator voor de Media gevalideerd.

Uit volgende grafiek blijkt dat de maatstaf van gemiddeld 20% op weekbasis behaald is.
 

Grafiek 10: Weekbereik gevarieerd gamma cultuuruitingen via spoor 2 (%) - beschrijving

Grafiek 10: Weekbereik gevarieerd gamma cultuuruitingen via spoor 2 (%)

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze performantiemaatstaf behaald te hebben

[16]VRT vult “cultuur” als volgt in: audio - of audiovisuele programma’s, producten en bijdragen over podiumkunsten (waaronder onder meer opera, ballet, concerten van klassieke en moderne muziek, folk, kleinkunst etc, theater, circus, cabaret enzovoort), volkscultuur (materieel en immaterieel erfgoed), amateurkunsten, kunstuitingen uit het socio-culturele veld, beeldende kunsten, humane wetenschappen (literatuur, taal, geschiedenis), mode en design, architectuur en urbanisme, cultureel en culinair toerisme, en over culturen en cultuuruitingen van andere volkeren en/of gemeenschappen; film (cinefiele film, de kortfilm, waarheidsgetrouwe verfilmingen of tv-registraties van werken uit de Vlaamse, Nederlandse of de wereldliteratuur en filmklassiekers) ; kwalitatief hoogstaande Vlaamse fictie. 

[17]Definitie van bereik: minimum 15 minuten consecutief gekeken lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd).  

[18]In het kader van de controle op het gamma cultuuruitingen zijn steekproefsgewijs beelden van Een, Canvas en Ketnet opgenomen die vergeleken werden met de gegevens die door de VRT werden overgemaakt. De overgemaakte data waren gelijk aan de controledata van de VRM.