U bent hier

1.7. Artikel 16 - Maatstaf 7: Weekbereik educatie op spoor 2 via VRT-TV

Strategische doelstelling 1: Bereiken van een groot publiek

Maatstaf 7: De VRT zal haar educatieve opdracht ter harte nemen. De generalistische televisiekanalen zullen daarmee[19] via spoor 2 op weekbasis 25% van de bevolking bereiken[20].

 

Om deze maatstaf te behalen dient de VRT met haar educatieve programma’s via de generalistische televisiekanalen op weekbasis 25 % van de bevolking te bereiken.

Uit de cijfers die door de VRT zijn overgemaakt blijkt dat de VRT via haar educatieve programma’stussen de 22,2% (week 18) en 49,5% (week 2) van de bevolking bereikt. Gedurende 1 van de 52 weken is de 25%-norm niet behaald.

De VRT bereikt in 2011 gemiddeld per week 37,6% van de bevolking in het kader van de educatieve opdracht.

De hierboven aangehaalde gegevens, betreffen interne cijfers van de VRT. De Vlaamse Regulator voor de Media heeft een steekproefsgewijze controle[21] uitgevoerd voor de periode van 23 mei tot en met 29 mei 2011 en de periode van 21 november tot en met 27 november 2011.
Hieruit blijkt dat de opgegeven cijfers en uitzendingen die door de VRT overgemaakt zijn, kloppen met het aantal uitgezonden programma’s. Dit is gemeten door een vergelijking te maken tussen de ontvangen gegevens van de VRT en beeldopnames van Een, Ketnet en Canvas die door de VRM werden opgenomen.

De VRT duidt de programma’s die onder deze rubriek vallen aan op basis van de definitie die in de beheersovereenkomst en het addendum van de beheersovereenkomst van de VRT is opgenomen, op basis van een geïntegreerde historische databank en op basis van diverse externe bronnen (Humo, Filmmagie, gespecialiseerde websites, Viewtime). Het aftoetsen en valideren van de programma’s gebeurt door de medewerkers van de cel marktstrategie. Voor programma’s waarover geen eenduidigheid bestaat, wordt beroep gedaan op het intern valideringscomité ‘Performantiemaatstaven cultuur en educatie’. De heren Marc Coenen (Algemeen Directeur Marktstrategie), Wouter Quartier (Manager Studiedienst), en Jan Hautekiet (Coördinator OO-domeinen) zijn de leden van dit comité. Het comité heeft de eindbeslissing over het al dan niet opnemen van een programma binnen het gevarieerd gamma educatieve programma’s via spoor 2.

Een volledig overzicht van de cultuurprogramma’s die in 2011 zijn uitgezonden, kan worden geraadpleegd in bijlage 6. Zowel de lijst als de methodiek is door de Vlaamse Regulator voor de Media gevalideerd.

Uit volgende grafiek blijkt dat de maatstaf van gemiddeld 25% op weekbasis behaald is.

 

Grafiek 11: Weekbereik educatie via spoor 2 (%)
Grafiek 11: Weekbereik educatie via spoor 2 (%) - beschrijving
 

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze performantiemaatstaf behaald te hebben

[19]De programma’s die onder deze noemer vallen, zijn te typeren als documentaires en magazines over wetenschap & techniek, geneeskunde, natuur, dieren, geschiedenis, programma’s met praktische weetjes (kook- ,tuin en woonprogramma’s) en didactische ketnet-programma’s.   

[20]Definitie van bereik: minimum 15 minuten consecutief gekeken, lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd). 

[21]  In het kader van de controle op de educatieve opdracht zijn steekproefsgewijs beelden van Een, Canvas en Ketnet opgenomen die vergeleken werden met de gegevens die door de VRT werden overgemaakt. De overgemaakte data waren gelijk aan de controledata van de VRM.