U bent hier

Bijlage 2 - Uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) - artikel 3 - gedragscode

Art. 3 Gedragscode

Art. 3.1 : Currency voor de reclamemarkt.

Elk CIM lid aanvaardt de CIM bereiksgegevens als Currency in zijn sector. De CIM cijfers met betrekking tot bereik en verwante mediamaten (zoals dekking, marktaandeel, contacten, GRP, OTS, rating, luisterduur, visits, …), en de overeenkomstige socio-demografische profielen worden dan ook als referentiewaarden aanvaard voor alle door het CIM onderzochte media.

Elk CIM lid zal de CIM bereiksstudies loyaal gebruiken, met respect voor de gepubliceerde algoritmes.

 

Art. 3.2 : Respect voor CIM cijfers.

Het staat elk CIM lid vrij om, buiten het kader van het CIM, gelijk welk media onderzoek te organiseren. Elk lid zal zich even wel onthouden van acties die de geloofwaardigheid van de CIM bereiksgegevens ondermijnen. Elk CIM lid aanvaardt daarom voor wat betreft bereikscijfers, verwante mediamaten (zoals dekking, marktaandeel, contacten, GRP, OTS, rating, luisterduur, visits, …), en socio-demografische profielgegevens, de volgende publicatieregels:

 

a.      Systematische en juiste referenti??ring van cijfers.

Bij elk gebruik van CIM cijfers zal vermeld worden:

“Bron: CIM, het medium of de naam van de studie, de meetperiode (of de publicatiedatum indien enkel de modelisering van bestaande gegevens geactualiseerd werd).“
Vb. Bron: CIM TV studie, 1/3 – 28/3 2009.
Vb. Bron: CIM Metriprofil, 1/9/2008 – 28/2/2009.
Vb. Bron: CIM Affichage studie, november 2008.

 

Bij elk gebruik van cijfers uit alternatieve studies zal vermeld worden:

“Geschat(te) “maat” op basis van “Bron, meetmethode, periode en steekproefgrootte.”
Vb. Geschat bereik op basis van Instituut X – online enqu??te, 5/12 – 19/12 2008, n = 1.500.
Vb. Geschatte rating op basis van Instituut Y – dagboek, februari 2009, n = 304.
Vb. Geschat profiel% op basis van intern onderzoek – face-to-face enqu??te, jan 2009, n = 434.

 

b.      Voorrang voor CIM gegevens.

Als de laatste CIM publicatie cijfers bevat voor een individueel medium, zullen alle CIM leden deze cijfers, en geen cijfers uit alternatief onderzoek, gebruiken in hun publicaties.

Deze algemene regel geldt niet voor:

 • publicaties die enkel en alleen voor intern gebruik zijn bedoeld,
 • publicaties van wetenschappelijke aard,
 • publicaties voor het onderwijs,
 • publicatie van aanvullende mediaparameters die niet in CIM publicaties zijn opgenomen,
 • publicatie van identieke mediaparameters voor een niet gepubliceerd tijdsdeel (bij vb. zomer voor pers) of voor een uitzending van uitzonderlijke aard en die in de tijd is beperkt,
 • publicatie van identieke mediaparameters voor een nieuw medium dat wordt gemeten in een CIM studie waarvan de publicatie pas twee of meer maanden later wordt verwacht,
 • publicatie van mediagebruik door een specifieke doelgroep die binnen een ad hoc CIM steekproef minder dan 1.000, en in een CIM panel minder dan 500 observaties haalt, als die in de alternatieve studie significant beter wordt gemeten,
 • publicaties waarbij ander (consumptie-)gedrag gefusioneerd wordt met CIM mediagegevens, volgens de procedure die door de Raad van Bestuur van 21/11/2006 werd goedgekeurd,
 • elke publicatie waarvoor een voorafgaand akkoord van het CIM Bureau werd bekomen.
  Niettemin zal ook in deze uitzonderlijke situaties geen publicatie van alternatieve cijfers plaatsvinden binnen een sperperiode van twee weken v????r, en twee weken na, een offici??le CIM publicatie voor studies zonder dagelijkse publicatie.
  Deze publicatieregels gelden voor persberichten, nieuwsbrieven, advertenties, commerci??le presentaties en elk andere uiting, ongeacht haar doelgroep. De Raad van Bestuur kan op voorstel van een Technische Commissie of het Bureau van het CIM bijkomende mediumspecifieke regels goedkeuren die in het reglement van een specifieke bereiksstudie worden opgenomen.

 

c.      Respect voor vergelijkbaarheid van gegevens.

Elk CIM lid verbindt er zich toe om media enkel te vergelijken op basis van ????n zelfde studie, en nooit cijfers uit verschillende bronnen te mengen in ????n vergelijking.

De voorrang voor CIM gegevens geldt ook voor de vergelijking van individuele media. De enige uitzondering betreft situaties waarbij ????n of meer belangrijke individuele media niet opgenomen zijn in de CIM publicatie, of waarbij een marktspeler die geen lid is van het CIM een alternatieve studie gebruikt om zich te vergelijken met CIM leden.

 

Art. 3.3 : Methodologische discussies.

Elk lid is verantwoordelijk voor de publieke commentaren van zijn medewerkers met betrekking tot de CIM studies en de CIM resultaten.

Twijfels over de correctheid van gegevens en vragen over de studiemethode worden intern binnen het CIM besproken met de Permanente Structuur en de bevoegde Technische Commissie. Elk lid kan daartoe contact opnemen met de Permanente Structuur of de Voorzitter van de bevoegde Technische Commissie. De Permanente Structuur zal op basis van het daarop volgend overleg antwoorden op elke vraag.

Indien een publicatie van het CIM een fout bevat, zal het CIM gecorrigeerde cijfers publiceren of, indien dat niet mogelijk is, een methodologische nota over oorsprong en impact van het probleem communiceren.

Indien een lid meent dat het antwoord van de Permanente Structuur niet voldoet, kan hij zijn vragen en opmerkingen overmaken aan de Voorzitter van het CIM. Die zal in overleg met het Bureau van het CIM een antwoord formuleren of het dossier voorleggen aan de Raad van Bestuur. Een uitspraak van de Raad van Bestuur is bindend voor alle leden van het CIM.

 

Art. 3.4 : Geschillen betreffende publicatieregels

Bij een vermeende overtreding van de publicatieregels zal de Permanente Structuur een onderzoek uitvoeren waarbij de mogelijke overtreder, en eventueel de klager, worden gehoord.

 • Als de overtreder de fout erkent, kan de Permanente Structuur vragen om een correctie uit te sturen en/of zelf een correctie uitsturen en op de CIM site publiceren. Als de Permanente Structuur meent dat er geen sprake is van een fout, zal zij de klager hier in voorkomend geval van verwittigen.
 • Als de vermeende overtreder of de klager het oordeel van de Permanente Structuur betwist, wordt het dossier voorgelegd aan het Bureau. Als deze een fout vaststelt, kan ze op haar beurt vragen aan de overtreder om een correctie uit te sturen en/of aan de Permanente Structuur om een correctie uit te sturen en te publiceren op de CIM site. Als deze g????n fout vaststelt, zal de klager hier in voorkomend geval van worden ingelicht.
 • Als de vermeende overtreder of de klager het oordeel van het Bureau betwist wordt het dossier voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Die kan desgevraagd de vermeende overtreder en de klager horen, om dan autonoom te beslissen over een gepaste actie, sanctie of de doorverwijzing naar de Disciplinaire Kamer die geschillen met betrekking tot deontologie behandelt (Art. 3.5.).

 

Art. 3.5 : Geschillen met betrekking tot de deontologie

De Disciplinaire Kamer (samengesteld volgens Art. 38 van de Statuten) die uitspraak doet over de geschillen die kunnen ontstaan op gebied van deontologie, kan tegen de leden de volgende sancties uitspreken:

 • een waarschuwing,
 • een berisping,
 • de opschorting van het recht op communicatie van de door het CIM gemaakte studies,
 • een voorstel tot uitsluiting van het CIM.