U bent hier

Voorwoord

De Vlaamse (audiovisuele) media hebben opnieuw enkele woelige maanden achter de rug.  Het lijkt de laatste jaren onlosmakelijk verbonden met de sector. Te midden van dit speelveld staat de Vlaamse Regulator voor de Media als onafhankelijk toezichthouder. Steeds vaker wordt beroep gedaan op diensten van de VRM als het er op aankomt om nieuwe evoluties in te schatten (zie de vraag naar het rapport rond de mogelijke gevolgen van een instap van Telenet in De Vijver Media) of om als bemiddelaar op te treden (in het kader van de signaalintegriteit).

De voorbije jaren heeft de VRM hard gewerkt om zijn taken uit te voeren. Doorheen de jaren is er een duidelijke jurisprudentie opgebouwd die terug te vinden is in alle beslissingen die zijn genomen door beide kamers. De rapporten (jaarverslag, toezichtsrapport VRT en het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen) zijn uitgegroeid tot nuttige, vaak geraadpleegde documenten. In het dossier van de marktanalyse heeft de VRM, samen met de andere regulatoren, voor baanbrekend werk gezorgd. De weg was lang maar finaal zijn de beslissingen genomen waardoor alles in gereedheid is gebracht om de kabel vrij te maken en de consument op korte termijn een ruimere keuzemogelijkheid te bezorgen tegen een lagere prijs.

Al inspanningen die de VRM, hetzij voor of achter de schermen, heeft geleverd leggen de organisatie geen windeieren. De VRM merkt een stijgende interesse en vraag naar zijn informatie en communicatie. Niet alleen de kwantiteit is voor de VRM belangrijk. Daarom werden in 2013 verschillende klantenbevragingen en enquêtes uitgevoerd. Hieruit bleek een algemene tevredenheid over de communicatie van de VRM. Maar liefst 85% van de ondervraagden liet weten tevreden te zijn over de communicatie van de VRM. Een bevraging specifiek rond de elektronische nieuwsbrief leverde een soortgelijk resultaat. Op de vraag ‘Beantwoordt de nieuwsbrief aan uw verwachtingen?’ antwoordde bijna 90% van de respondenten positief. Deze resultaten zijn voor de VRM geen eindpunt, maar een aanmoediging om ook in de (nabije) toekomst op hetzelfde pad verder te gaan.

Ook internationaal staat de VRM hoog aangeschreven. Binnen verschillende samenwerkingsverbanden van audiovisuele regulatoren wordt de VRM vaak gevraagd om toelichtingen en presentaties te verzorgen. De administratie van de VRM ontvangt geregeld buitenlandse delegaties die informatie wensen over de werking van de VRM, het medialandschap in Vlaanderen en de verhouding met andere toezichtsorganen.

De VRM scoort echter niet alleen op inhoudelijk en communicatief vlak, dat blijkt uit de resultaten van een door de Vlaamse Regering aan 63 Vlaamse overheidsdiensten opgelegde doorlichting op het vlak van organisatiebeheersing. Daarbij werd door de Interne Audit van de Vlaamse overheid concreet onderzocht of de doelstellingen op het gebied van o.a. proces- en risicomanagement, belanghebbendenmanagement, organisatiestructuur, informatie en communicatie, financieel management, … worden bereikt.  Uit de doorlichting blijkt dat de VRM één van de slechts acht organisaties binnen de Vlaamse overheid is die de opgelegde maturiteitsscores op alle terreinen heeft gehaald.

Het is intussen iets meer dan 8 jaar geleden dat de VRM werd opgericht. De voorbije jaren heeft de VRM een eigen plaats gevonden binnen de Vlaamse mediasector. En hoewel de uitdagingen die op de organisatie afkomen steeds groter zijn, toch kijken we gesterkt door de ervaringen uit de voorgaande jaren, vol vertrouwen uit naar de nabije toekomst.


Katia Segers,                                                                       Joris Sels,
voorzitter raad van bestuur                                                gedelegeerd bestuurder