U bent hier

1.1.2 Aggregatie: radio-omroeporganisaties

Het beschikbare spectrum is gelimiteerd. Daarom heeft de Vlaamse overheid in het Mediadecreet regels vastgelegd aangaande het gebruik van het deel van het spectrum dat toegewezen werd aan radio-omroep.

Volgens het decreet kan een onderscheid gemaakt worden tussen openbare of publieke radio-omroeporganisaties enerzijds en private radio-omroeporganisaties anderzijds. Publieke radio-omroeporganisaties kunnen verder worden onderverdeeld in:

• Landelijke publieke radio-omroeporganisaties,

• Regionale publieke radio-omroeporganisaties,

• Wereldomroep.


Het Mediadecreet maakt voor de particuliere radio-omroeporganisaties een onderscheid tussen lineaire en niet-lineaire radio-omroeporganisaties. De lineaire worden dan ook nog eens onderverdeeld in:

• Landelijke private radio-omroeporganisaties,

• Regionale private radio-omroeporganisaties,

• Lokale radio-omroeporganisaties,

• Andere radio-omroeporganisaties.


De toekenning van frequenties aan omroepen gebeurt tijdens een erkenningsronde. De vorige algehele erkenningsronde dateert van 2005. Een volgende ronde wordt voorzien in 2016.

Het REC radiocentrum fungeert als aanspreekpunt voor wie in Vlaanderen bezig is met radio.

1.1.2.1 Landelijke publieke radio-omroeporganisaties

Landelijke publieke radio-omroeporganisaties worden publiek gefinancierd en zenden uit voor de hele Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie biedt de Vlaamse luisteraar vier landelijke radio’s aan. Radio 1 is de algemene nieuws- en informatiezender. Klara is de cultuurzender die voornamelijk aandacht besteedt aan klassieke muziek. MNM is de hitradio van de VRT. Ten slotte is er Studio Brussel dat zich met nieuws en brede culturele informatie richt tot de luisteraar.


Tabel 2: Landelijke publieke radio-omroeporganisaties

Aanbieder

Ondernemingsnummer

Naam aanbod

VRT nv

244142664

Radio 1

VRT nv

244142664

Klara

VRT nv

244142664

MNM

VRT nv

244142664

Studio Brussel

1.1.2.2 Regionale publieke radio-omroeporganisaties

Regionale publieke radio-omroeporganisaties worden publiek gefinancierd en zenden uit voor een welbepaalde regio die maximaal één provincie bestrijkt.

De VRT biedt met Radio 2 ook regionale radio aan. Radio 2 heeft een breed en overwegend Nederlandstalig muziekprofiel. Typerend voor Radio 2 is zijn verankering in de regio’s en de ontkoppeling van zijn aanbod waarbij regionale actualiteit centraal staat.


Tabel 3: Regionale publieke radio-omroeporganisaties

Aanbieder

Ondernemingsnummer

Naam aanbod

VRT nv

244142664

Radio 2 Antwerpen

VRT nv

244142664

Radio 2 Limburg

VRT nv

244142664

Radio 2 Oost-Vlaanderen

VRT nv

244142664

Radio 2 Vlaams-Brabant

VRT nv

244142664

Radio 2 West-Vlaanderen

1.1.2.3 Wereldomroep

Wereldomroep wordt publiek gefinancierd en zendt uit voor Vlamingen in het buitenland.

Sinds 1 januari 2012 worden de uitzendingen van Radio 1 en Radio 2 via satelliet verspreid.

1.1.2.4 Landelijke private radio-omroeporganisaties

Landelijke private radio-omroeporganisaties zenden uit voor de hele Vlaamse Gemeenschap.

Vanaf het begin van de jaren 1980 konden private radio-omroepen in Vlaanderen legaal uitzenden. Hun bereik was echter beperkt tot het lokale niveau.

In 2001 verloor de VRT zijn monopolie voor landelijke radio, door de toekenning van licenties voor landelijke private radio’s aan 4fm en de Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) (Q-Music).

Na de overname van 4fm door de VMMa in mei 2007, werd de VMMa de enige aanbieder van landelijke private radio in Vlaanderen. Op 1 april 2009 werd de naam 4fm veranderd in JOE fm.
Eind 2013 kondigde de VMMa aan dat het bedrijf vanaf 2014 “Medialaan” zal heten.

Daarnaast bestonden er vroeger ook een aantal regionale private radio-omroepen. Door een samenwerkingsverband vormden zij sinds maart 2010 de facto een landelijke zender. Op 11 september 2012 werd de VRM formeel ingelicht door de licentiehouders dat zij hun zendvergunningen overdroegen aan de landelijke radio-omroeporganisatie, Nostalgie – Vlaanderen Één.


Tabel 4: Landelijke private radio-omroeporganisaties

Aanbieder

Ondernemingsnummer

Naam aanbod

JOE fm nv

469992615

JOE fm

Medialaan nv

432306234

Q-Music

Vlaanderen Eén nv

890243036

Nostalgie

1.1.2.5 Regionale private radio-omroeporganisaties

Regionale private radio-omroeporganisaties zenden uit voor een welbepaalde regio die maximaal één provincie bestrijkt.

Bij decreet van 25 oktober 2002 werd de mogelijkheid voorzien om particuliere regionale radio-omroepen te erkennen, die uitzenden voor maximaal één provincie. Initieel werden erkend: Antwerpse Radio NV, dat radio bracht onder de naam Antwerpen 1, De Vrije Golf vzw met Contact Vlaams-Brabant, Radio Gent vzw met Go FM, Prometheus incorporated (ondertussen herdoopt tot “Radio West-Vlaanderen 1”) met radio Mango en FM Limburg van Facta Media.

Sinds de decreetwijziging van 2 februari 2007 werd het voor regionale radio’s mogelijk om samen te werken. In maart 2008 verenigden 4 van de 5 regionale radio-omroepen zich onder de merknaam Nostalgie. FM Limburg sloot hierbij aan op 4 maart 2010.

De facto vormden ze dus een landelijke zender. Op 11 september 2012 werd de VRM formeel ingelicht door de licentiehouders dat zij hun zendvergunningen overdroegen aan de landelijke radio-organisatie, Nostalgie – Vlaanderen Één.

Hoewel het in theorie mogelijk blijft om regionale radio in Vlaanderen te organiseren, is er in de praktijk geen aanbod.

1.1.2.6 Lokale radio-omroeporganisaties

Lokale radio-omroepen zenden uit voor een stad, een deel van een stad, een gemeente, een beperkt aantal aansluitende gemeentes of een welbepaalde doelgroep.

Het frequentiebesluit van 1 september 2006 voorziet 294 frequenties voor lokale radio. In de loop van de jaren werden een aantal radio’s op non-actief gezet. Regelmatig zijn er klachten en/of vaststellingen over ongeoorloofde verhoging van de uitzendkracht van vergunde zendinstallaties met storingen als gevolg.

Eind juli 2013 werden 8 nieuwe lokale radio-omroepen erkend. Het gaat om de invulling van één frequentie die nooit werd toegekend en om zeven frequenties die werden ingetrokken door de Vlaamse Regulator voor de Media. Story FM Arendonk, Bilzerse Omroep Organisatie, Radio Boemerang in Essen, Radio Glabbeek, Kalmthout FM/KFM, Radio Lille, FM Overijse en Rodenbachstad FM in Roeselare kregen een frequentie toegewezen.

De vergunningen van Radio Glabbeek en FM Overijse werden ondertussen terug ingetrokken op basis van art. 228, tweede lid, van het Mediadecreet. Op het moment van redactie zijn dus 292 door de VRM erkende lokale radio-omroepen actief in Vlaanderen.

Een groot aantal lokale radio’s maakt deel uit van een samenwerkingsverband tussen minimaal 2 omroeporganisaties.

Onderstaande tabel 5: Samenwerkingsverbanden tussen lokale radio’s geeft de evolutie weer van de deelnemers aan verschillende samenwerkingsverbanden tussen Vlaamse lokale radio’s.

Het aantal aangesloten omroeporganisaties geeft een indicatie van de grootte van het samenwerkingsverband. Het vormt echter geen absolute indicatie voor het bereik van de lokale radio’s.[6]

Het aantal radio’s die deel uitmaken van een samenwerkingsverband bleef in 2014 erg hoog (72%) en er vielen weinig verschuivingen tussen de ketens te noteren.


Tabel 5: Samenwerkingsverbanden tussen lokale radio’s[7]

Keten

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antwerpen FM

 -

2

2

2

1

1

Basic Gold

4

-

-

-

-

-

C-Dance

 -

6

5

6

-

-

City Gold

5

5

1

-

-

-

City-Music

5

6

6

6

6

6

City-Music Ambigold

 -

2

3

3

2

2

Club FM

26

54

56

53

52

50

Contact

32

-

1

-

-

-

Crazy FM

11

-

-

-

-

-

Crooze FM

3

2

2

2

2

2

Exqi FM/Be One

12

12

 -

-

-

-

Extra Gold

4

4

4

3

1

1

Familyradio

 -

10

14

15

18

20

FG DJ Radio

 -

-

2

2

2

2

FM BRUSSEL

 -

-

-

-

2

2

FM Goud

 -

-

-

-

2

2

Goldies radio

2

-

-

-

-

-

HIT FM

13

17

20

21

21

20

IRO

 -

2

2

3

3

3

JamFM.net

 -

-

-

-

6

7

Komilfoo

2

3

3

3

3

3

Land van Waas

 -

 -

 -

-

2

2

LRM

 -

2

2

2

2

2

MFM

3

3

1

2

-

-

Mi Amigo

7

2

1

1

-

-

Minerva

 -

2

2

2

2

2

MIX FM

3

 -

 -

 -

-

-

Radio Diest

 -

2

2

2

2

2

Radio Maria

 -

 -

12

12

15

15

Randstad FM

 -

 -

3

5

4

4

RGR

10

15

14

14

4

4

RGR2

 -

1

1

1

-

-

ROB FM

2

2

 -

 -

-

-

SpitsFM

 -

-

3

3

3

3

Stad

 -

-

2

1

1

-

Story FM

-

-

-

-

14

16

Suc6 FM

3

3

5

3

2

-

Topradio

18

21

17

17

17

15

Trendy FM

6

6

7

7

8

9

Trudo FM

 -

-

2

2

-

-

VBRO

6

7

8

10

9

10

Victoria

 -

-

1

1

-

-

Viva FM

4

1

2

-

-

-

Voodoo

 -

2

-

 -

-

-

Yora

2

 -

-

 -

-

-

Zoe FM

3

2

3

3

4

4

In samenwerkingsverband (aantal)

186

196

203

203

210

209

Onafhankelijk

108

93

86

85

84

83

Totaal aantal erkende lokale radio's

294

289

289

288

294

292

In samenwerkingsverband (percentage totaal)

63%

68%

70%

70%

71%

72%

Aangezien deze ketenvorming indruist tegen het originele opzet van het frequentieplan, kan bij de volgende herziening de gelegenheid aangegrepen worden om dit te regulariseren of te remediëren. 

1.1.2.7 Andere radio-omroeporganisaties

Particuliere radio-omroeporganisaties die hun omroepprogramma's uitsluitend via een kabel-, ethernetwerk of via het internet doorgeven, worden andere radio-omroeporganisaties genoemd.

Onderstaande tabel 6: Andere radio-omroeporganisaties via kabel geeft een overzicht van de ondernemingen die bij de VRM als radio-omroeporganisaties zijn aangemeld om uitsluitend via de kabel te worden doorgegeven. In tegenstelling tot de ether is de toegang tot kabel of internet niet schaars en is geen overheidsinterventie bij de toekenning van licenties vereist.
Radio-omroepen die naast de kabel ook via de ether beluisterbaar zijn, behoren niet tot deze categorie.


Tabel 6: Andere radio-omroeporganisaties via kabel

Aanbieder

Ondernemingsnummer

Naam aanbod

Be One Kabel vzw

890251152

Be One Kabel

Radio Club FM vzw

0860446715

Club FM

Hit FM Kabel vzw

890181371

Hit FM Kabel

Top-Kabel vzw

885447078

Topradio

Verder hebben een aantal radio-omroeporganisaties die uitsluitend via internet uitzenden een kennisgeving ingediend.


Tabel 7: Andere radio-omroeporganisaties via internet (lineair) ingediend op basis van het decreet betreffende de radio-omroep en televisie (27 maart 2009)

Aanbieder

Ondernemingsnummer

Naam aanbod

Chase vzw

0848127220

Chase

Ethercentrum vzw

0877091618

Stereo 03


Tabel 8: Andere radio-omroeporganisaties via internet (lineair) (Ingediend tot en met 10/05/2009 op basis van de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie (4 maart 2005))

Naam

Kennisgever

Bem Bem

Medialaan

City One Radio

City One Radio vzw

Cool FM Duffel

Radio Ter Elst vzw

Denderland

Radio Denderland

Forza Radio

Radio Forza

Go4it

Go4it internetradio Belgium

Golden Flash

Webradio Golden Flash vzw

Humorzender

Humorzender

Jouw!radio

Jouw!Radio

Kif Kif

Kif Kif vzw

Knuffel On Line

Knuffel On Line vzw

Magdalena

Radio Magdalena vzw

Neteland

Neteland Radio vzw

Planet Rock

Planet Rock

Popular

Radio Popular

Q-Music (strand Oostende)

Medialaan nv

Radio 19

Negentien vzw

Radio Bavo

Medialaan nv

Radio S.I.S.

Radio S.I.S. vzw

ROLradio

R.O.L. Radio vzw

Showbizzsite

Showbizzsite - Peter De Smedt

Slow Radio

Mertens Christophe

Starlight Radio

Stichting Telco - Starlight Radio

T-Music

I-Fun vzw

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Waaslandradio

Primavera audio vzw

 

1.1.2.8 Niet-lineaire radio-omroeporganisaties

Niet-lineaire radio-omroeporganisaties zijn aanbieders van niet-lineaire radiodiensten. Deze radiodiensten worden in het Mediadecreet omschreven als:

“een omroepdienst die de gebruiker de mogelijkheid biedt om auditieve programma’s te beluisteren op zijn individuele verzoek en op het door hem gekozen moment op basis van een door de omroeporganisatie geselecteerde programmacatalogus”

Een voorbeeld hiervan is de VRT-radiospeler die de luisteraar de mogelijkheid biedt uitgezonden radioprogramma’s op te vragen en te beluisteren. De landelijke private radio-omroeporganisaties bieden aan de hand van podcasts en audioverslagen ook niet-lineaire radiodiensten aan.


Tabel 9: Andere radio-omroeporganisaties via internet (niet-lineair)

Naam

Aanbieder

Ondernemingsnummer

Momenteel zijn er geen uitsluitend niet-lineaire radio-omroeporganisaties aangemeld bij de VRM

 [6] Luistercijfers kunnen een beter overzicht geven van het belang van de lokale radio’s in Vlaanderen. Deze worden echter niet voor alle radio’s geregistreerd.

[7] Bron: Eigen databank VRM: toestand juli 2014