U bent hier

1.2.1 Contentleveranciers

De Vlaamse tv-markt wordt gekenmerkt door een groot aanbod aan lokale content. Deze content kan door de omroepen in huis aangemaakt zijn of aangeleverd worden door productiehuizen.

1.2.1.1 Contentproductie door televisieomroeporganisaties

Televisieomroeporganisaties staan - afhankelijk van het profiel van de zender - in min of meerdere mate zelf in voor de aanmaak van de programma’s die zij uitzenden.

Onder andere journalisten, schermgezichten, producers en technische medewerkers werken hieraan in dienstverband mee. Daarnaast schakelen de omroepen voor de realisatie van programma’s soms zelfstandige medewerkers of facilitaire bedrijven in.

De – journalistieke – content wordt vaak niet uitsluitend voor televisie bestemd, maar wordt ook via andere mediavormen (bv. internet) verspreid.

De organisaties die in Vlaanderen actief zijn als televisieomroeporganisatie worden verderop onder punt “Aggregatie: Televisieomroeporganisaties” vermeld. (De openbare zender werkt voor de aanmaak van tv-programma’s met een aantal interne productiehuizen, volgens thema: Cultuur, Het Televisiehuis, Nieuws en Sport.)

1.2.1.2 Onafhankelijke productiehuizen

Vlaamse onafhankelijke productiehuizen bedenken en realiseren originele formats of zetten bestaande internationale formats om naar een Vlaamse versie.

Het magazine Inside-TV publiceert wekelijks een overzicht van producties van productiehuizen op tv en in productie, met vermelding van de omroep waarvoor dit programma bestemd is. In tabel 11: Vlaamse onafhankelijke productiehuizen werd op basis van deze informatie een overzicht gemaakt van Vlaamse productiehuizen die in de eerste jaarhelft van 2014 content maakten voor Vlaamse zenders of waarvan de content uitgezonden werd. Erg vaak betreft het kleine ondernemingen met de aanmaak van slechts één enkel programma als activiteit.


Tabel 11: Vlaamse onafhankelijke productiehuizen

Productiehuis

Ondernemingsnummer

3Keys bvba

461207977

Alaska-TV bvba

846645593

AnyMedia nv

874671071

Arendsoog nv

863665927

Associate Directors bvba

443202896

Beast animation bvba

865749447

Bert Smets Productions bvba

469941046

BGoodMedia bvba

822116174

Bonka circus nv

829515789

Borgerhoff & Lamberigts TV nv

843959188

Caviar nv

475037506

Ciné Cri de Coeur bvba

872110568

Conception bvba

456240389

Corbeau Television Masters (CTM) bv

875964240

C-View bvba

810329684

Czar Television bvba

467733406

De Chinezen nv

840958326

De Filistijnen Productions bvba

865144582

De Raconteurs nv

831035622

DED’s It Productions cvba

474271503

deMENSEN nv [8]

474766993

Diamond City Films bvba

440793536

El Horia nv

895970786

Elisabeth nv

478282848

Endemol België nv

456086872

Eyeworks Belgium nv

863293961

Feel Rouge nv

421212701

FremantleMedia Belgium nv

441647730

Geronimo bvba

838652102

Goedenavond Producties bvba

808580221

Hotel Hungaria bvba

810368286

Kanakna Productions nv

462185303

Koeken Troef! bvba

808691968

Lionheart Productions bvba

827050209

Menuet bvba

450290430

Off World bvba

456635319

Panenka nv

556984688

PIAS bvba

438049129

Pinceel Producties (natuurlijk persoon)

768077474

Red Pepper Media bvba

639502489

RV Productions nv

421326527

Satelliet Sushi bvba

840995641

Seamonster bvba

837134150

Shelter (business unit)

445055103

Skyline TV & Film nv

462318133

Smooth Media bvba

524748521

Sputnik Media bvba

862245074

Story BLVD bvba

832358285

Storyrunner bvba

847805833

Stromboli pictures nv

829394243

Studio 100 nv

457622640

Studio Epwerk (natuurlijk persoon)

536549956

Sultan Sushi bvba

479229587

Sylvester Productions nv

450334574

Toespijs bvba

521880982

TvBastards nv

445055103

TvBastards-De Beeldradio (business unit)

445055103

TvBastards-Operatie Koekoek (business unit)

445055103

TvBastards-Studio- A (business unit)

445055103

TvBastards-Tank (business unit)

445055103

TV Makers nv

466727178

Walking The Dog ebvba

467188721

Woestijnvis nv

460337749

Worldwide Cooking Company bvba (WWCC)

478168329

XINIX nv

441745720

Zonderling (vennootschap onder firma)

821036902

Bron: samengesteld a.d.h.v. Inside tv


In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de klantrelaties tussen deze productiehuizen en de verschillende omroepen.

Naast de productiehuizen die vermeld worden in tabel 11: Vlaamse onafhankelijke productiehuizen, zijn er nog Vlaamse ondernemingen die omwille van hun NACE-code gekend zijn als productiehuis. De VRM heeft geen weet van de programma’s die zij maken. Mogelijkerwijze beperken zij zich tot de aanmaak van reclamefilms of bioscoopfilms.

Een lijst van bijkomende productiehuizen wordt verzameld door Mediarte, het sociaal fonds van het paritair comité voor de audiovisuele sector. Een groot aantal Vlaamse productiehuizen zijn lid van de beroepsvereniging ‘Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten’ (VOTP).

Infofragment: Stimulering van de audiovisuele sector door de dienstenverdelers

Op 17 januari 2014 werd een wijziging aan het Mediadecreet doorgevoerd met de invoering van een stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector als gevolg.

Iedere dienstenverdeler dient voortaan deel te nemen aan de productie van audiovisuele werken, ofwel onder de vorm van een financiële bijdrage aan de coproductie van audiovisuele werken, ofwel onder de vorm van een gelijkwaardige financiële bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Wanneer de dienstenverdeler kiest voor een financiële bijdrage aan coproductie moeten de modaliteiten die het uitvoeringsbesluit van 21 maart 2014 regelt gerespecteerd worden.

De bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds wordt besteed aan Vlaamse, kwalitatieve, onafhankelijke producties in reeksvorm.

Het forfaitaire bedrag van de deelname van elke dienstenverdeler aan de productie van audiovisuele werken bedraagt 3 miljoen euro per jaar. In afwijking daarvan kan de dienstenverdeler opteren voor een deelname voor een bedrag van 1,3 euro per abonnee van de desbetreffende dienstverdeler in het Nederlandse taalgebied.

In deze regeling werd ook een rol voorzien voor de VRM, meer bepaald wat betreft de erkenning en de opvolging van de coproductieprojecten.

1.2.1.3 Beheersvennootschappen

Auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten kunnen auteursrechten over hun programma’s doen gelden. Dit wordt in België geregeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, gepubliceerd op 27 juli 1994 (zoals reeds verschillende keren gewijzigd, hierna de Auteurswet) en de Wet van 19 april 2014  houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 1994 (errata BS 27 juni 2014) en KB van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 (BS 12 juni 2014).

Wanneer hun programma’s uitgezonden worden op televisie hebben auteurs en houders van naburige rechten enerzijds recht op uitzendrechten, een vergoeding die geregeld wordt tussen de rechtenhouder/beheersvennootschap en de omroep. Anderzijds zijn er de kabelrechten voor de verdeling van de programma’s over kabel of satelliet.

Auteurs moeten, zoals bepaald in artikel 53, § 1 van de Auteurswet, beroep doen op een beheersvennootschap om deze kabelrechten/vergoedingen te innen (verplicht collectief beheer).
Er zijn beheersvennootschappen voor verschillende categorieën van rechthebbenden. Volgende vennootschappen zijn in Vlaanderen actief rond audiovisuele producties:


Tabel 12: Beheersvennootschappen

Beheers-
vennootschap

Ondernemings-
nummer

Omschrijving

AGICOA

426385274

collectieve beheersvennootschap die de Belgische en internationale producenten van audiovisuele werken vertegenwoordigt voor het beheer van de auteurs- en naburige rechten

BAVP

456222078

collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken

deAuteurs

837299149

beheersvennootschap die instaat voor het beheer van auteursrechten verbonden aan de exploitatie van literaire werken, illustraties en strips, podiumkunsten en audiovisuele werken van Nederlandstalige auteurs

IMAGIA

456381634

beheersvennootschappen voor het innen van de rechten van de producenten van muziek en videoclips

JAM

455162008

Journalisten Auteurs Maatschappij

PlayRight/URADEX

440736227

beheersvennootschap van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars

SABAM

408860839

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers

SACD

429747315

vertegenwoordigt auteurs binnen de categorieën televisie- en radiofictie, bioscoopfilm, theater, dans, scènemuziek en multimediafictie.

Scam

429747315

vertegenwoordigt auteurs binnen de categorieën audiovisuele en radiodocumentaire, literatuur, geschriften, beelden, illustraties en foto’s, wetenschappelijk en pedagogisch werk, multimedia non-fictie

SIMIM

455701446

Muziekindustrie Maatschappij

SOFAM

419415330

is de beheersmaatschappij voor de auteursrechten, gespecialiseerd in de visuele kunsten


27 Belgische beheersmaatschappijen hebben zich verenigd in de belangenvereniging Arthena.

1.2.1.4 Facilitaire bedrijven

Productiehuizen of omroepen staan niet altijd zelf in voor alle stappen in het productieproces van een televisieprogramma. Zij doen vaak een beroep op facilitaire bedrijven die hen bijstaan in het ontwerpen, produceren en realiseren van televisieomroepprogramma’s.
Het gamma aan diensten die facilitaire bedrijven kunnen leveren aan productiehuizen is erg breed: pre-productie, opnames, montage en ondertiteling zijn enkele voorbeelden van de activiteiten van facilitaire bedrijven.
Door de brede waaier aan mogelijke diensten en het feit dat voor het leveren ervan soms één persoon voldoende is, is er een enorm groot aantal aan facilitaire bedrijven.

De beroepsvereniging “Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire Bedrijven” (VOTF) en het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector stellen op hun sites ledenlijsten beschikbaar.

Daarnaast zijn ook heel wat zelfstandigen actief voor het aanleveren van soortgelijke dienstverlening. Zij hebben zich gegroepeerd onder de benaming ZIDAS.

Tabel 13: Televisie facilitaire bedrijven geeft een overzicht van de voornaamste facilitaire bedrijven bekend bij de VRM.


Tabel 13: Televisie facilitaire bedrijven

Ondernemingsnaam

Ondernemingsnummer

1elevation bvba

861560631

Aardschok ebvba

478961650

Apstrakt bvba

424104784

Bal International ebvba

480144060

Beeldspraak ebvba

473504906

Broadcast Assistance TV & Video Productions bvba

459993301

C-view bvba

810329684

Claerbout Studio bvba

863651673

Condor Post Production Digital Media ebvba

473403055

Creative Conspiracy nv

473522524

Digital Mediafacilities nv (dmf)

452458973

Domain-an-Sainte bvba

449392090

E.S. Video Facilities bvba

439140675

Earth in Motion bvba

818668518

Exit 399 nv

455687192

Experience bvba

461899944

Eye-catcher cvba

440315563

Eyeworks Facilities nv

479332626

Final Draft ebvba

454024534

Gevaert Fritz (natuurlijk persoon)

678165206

Grid bvba

455623549

Grikaros nv

460830370

Happy Few bvba

465437573

Headline N.F.P. bvba

441840641

Homerun Records bvba

897460430

Hoaxland bvba

476133903

Cristal Clear Media Productions vzw

465010278

Lurni Technologies bvba

458730222

Immersive bvba

810678884

Internationale Televisie Producties nv

423670858

Jan Verbeke Producties nv

474456890

Jet Publishing gcv

870733762

K5 bvba

473165802

Kadenza Media bvba

475550616

Lites nv (fac’s)

438811073

Live Is Life bvba

864869024

Live Media bvba

423044516

Mediaventures bvba

449890552

Mojuice bvba

876093409

Mood Media Belgium (reclamebureau) nv

459799596

Moxy bvba

886517840

New Impact nv

435511984

News & Communication Network bvba (reclamebureau)

882240833

Night & Day Productions nv

440307051

Norvell Jefferson Productions bvba

475066903

Novid nv

459113866

Option Facilities nv

449462168

Outside Broadcast nv

436482083

Pix it nv

446969466

Postorgamickitchen bvba

808219440

Raygun bvba

879485340

Redroot bvba

894452935

Ronsmans bvba

400652362

Schaduwen ebvba

479647083

Skript bvba

434237524

Sorry Productions ebvba

472889648

Studio MM bvba

465427477

Talent & Vision nv

458120409

The Subtitling Company bvba

473022676

Videohouse nv

437799404

Wim Robberechts & Co nv

425666583

XL Holding bvba

462106218


Deze informatie is gebaseerd op de lijst met leden van de beroepsvereniging “Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire Bedrijven” (VOTF) en een lijst die beschikbaar gesteld werd door het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector.

1.2.1.5 Reclameregie

Naast redactionele content kunnen de televisieomroepprogramma’s commerciële communicatie, zoals reclame, telewinkelen of product placement, bevatten. De manier waarop deze in de programmatie mag geïntegreerd worden, is aan regels onderhevig, zoals vastgelegd in artikels 47-101 van het Mediadecreet.

Televisiezenders verzorgen hun reclameregie doorgaans intern. Toch zijn er enkele externe reclameregies op de markt aanwezig.


Tabel 14: Reclameregie televisie van de voornaamste Vlaamse televisieomroepen

Aanbieder

Ondernemingsnummer

Soort Regie

Televisieomroep

Actua TV bvba

859875603

Intern

Actua TV

Life!TV Broadcasting Company nv

873859736

Intern

Just, Jaxxx, Club 41

Medialaan Tv Advertising

432306234

Intern

VTM, JIM, 2BE, Vitaya, …

Ntv nv

459509388

Intern

NTV

Studio100 nv

457622640

Intern

Njam!

ORR bvba

871034858

Extern

AVS, Stories TV

RTVM nv

448708637

Extern

Regionale zenders

Sanoma Media Belgium nv

404802477

Intern

Libelle TV

SBS Belgium nv

473307540

Intern/ Extern

VIER, VIJF, Discovery Channel, TMF, MTV,
Nickelodeon, Nick Jr.,Libelle TV (non spot), Comedy Central

Skynet iMotion Activities nv (SiA)

875092626

Intern

Belgacom 11, Zoom

Telenet nv

473416418

Intern

Prime, …

Transfer nv

841954753

Extern

Acht, National Geografic, Njam!, Kanaal Z

VAR nv

441331984

Extern

Eén, Canvas

 [8] DeMENSEN werkte ook aan een productie “Wouters versus Waes” die zowel voor één als VTM bestemd was.