U bent hier

3.1.2.2 Analyse op basis van financiële gegevens

Hieronder volgen enkele overzichten van de meest recente financiële gegevens voor de belangrijkste facilitaire bedrijven, onafhankelijke productiehuizen, publieke en private omroeporganisaties, exploitatiemaatschappijen voor regionale televisie en netwerkbeheerders/operatoren.

De jaarrekeningen omvatten de financiële gegevens van alle activiteiten zonder daarbij een onderscheid te maken tussen deze verschillende productsoorten.

Het is dus niet mogelijk om op basis van louter omzetcijfers of andere financiële gegevens eenduidige conclusies te trekken betreffende concentraties in de televisiemarkt.

3.1.2.2.1 Facilitaire bedrijven

In de volgende tabel vindt u een selectie uit de financiële rapportering van de 10 grootste  facilitaire bedrijven.

Tabel 59: Financiële gegevens 2013 grootste facilitaire bedrijven

Onderneming

Eigen vermogen 10/15

Activa
20/58

Omzet
70

Bedrijfs-opbrengsten 70/74

Werk-nemers 9087

Bedrijfs-winst (-verlies) 9901

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903

XL Holding

17.860.579

31.306.949

14.191.819

19.169.814

33,2

646.866

-1.138.220

Videohouse

13.970.366

52.772.762

60.515.132

61.264.579

293,1

2.690.125

2.492.150

Lites (Fac's)

5.241.475

9.433.823

-

-

10,8

-79.913

-295.612

Eyeworks Facilities

4.312.317

4.766.939

2.651.248

2.653.032

11,9

391.264

345.599

Homerun Records

2.421.312

3.016.772

-

-

0,3

377.419

398.300

Outside Broadcast

2.046.541

11.966.410

11.278.706

11.697.117

77,4

-183.998

-365.609

Mediaventures

750.003

2.792.027

-

-

10,7

-161.624

-183.521

Option Facilities

612.552

1.495.699

-

-

18,2

43.335

21.909

Raygun

419.584

621.471

-

-

3,3

266.619

266.593

Norvell Jefferson
Productions

355.321

673.741

-

-

1,9

5.999

2.548


Figuur 45: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - facilitaire bedrijven - tekstuele beschrijving figuur 45

 

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten van 48 facilitaire bedrijven waarvoor gegevens werden verzameld liggen hoger dan die van 2005. Wel dient vermeld te worden dat een zeer groot aantal facilitaire bedrijven deze gegevens niet communiceert in de jaarrekening.

De gemiddelde winst daalde sterk in 2009 door de mindere cijfers van Alfacam nv. Vanaf 2011 werden er geen gegevens van Alfacam nv meer opgetekend. In oktober 2012 vroeg Alfacam nv gerechtelijke bescherming tegen zijn schuldeisers aan en in april 2013 werd het bedrijf failliet verklaard. Dit verklaart de toenmalige daling in winst en omzet. Het aantal werknemers kent in 2013 voor het eerst een stijging boven het niveau van 2005.

3.1.2.2.2 Onafhankelijke productiehuizen

Hieronder bevindt zich een selectie uit de financiële rapportering van de 10 grootste onafhankelijke productiehuizen. Opvallend is het feit dat Woestijnvis nv, dat in 2011 nog de derde positie bekleedde, in 2012 uit de top 10 is verdwenen.


Tabel 60: Financiële gegevens 2013 onafhankelijke productiehuizen

Onderneming

Eigen vermogen 10/15

Activa
20/58

Omzet
70

Bedrijfs-opbrengsten 70/74

Werk-nemers 9087

Bedrijfs-winst
(-verlies)
9901

Winst (Verlies)
van het boekjaar vóór belasting 9903

Studio 100

44.616.831

154.037.626

71.852.769

70.127.848

186,7

-2.359.466

-4.868.043

Eyeworks Belgium

11.561.431

24.007.952

28.166.479

28.270.252

52,4

1.849.502

5.922.948

Kanakna Productions

5.824.380

12.044.371

15.305.866

17.019.819

35,4

-427.686

-421.060

G.H.I.

5.276.525

6.633.488

 -

 -

 -

454.645

425.737

DeMENSEN

4.970.094

14.655.499

18.545.122

19.496.602

58,5

1.509.152

1.509.311

Fremantlemedia
Belgium

2.698.661

4.045.729

8.608.149

8.348.159

16,9

856.287

854.082

T.N.T. Produkties

2.518.111

2.734.580

 -

 -

1

839.745

833.193

Eyeworks Vintage

1.797.502

2.007.688

290.661

290.661

 -

137.407

151.879

Menuet

1.769.088

18.003.616

 -

 -

21,7

460.212

269.484

TvBastards

1.500.292

10.194.619

26.554.453

25.382.797

98,5

-222.816

-225.730


Figuur 46: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 –productiehuizen - tekstuele beschrijving figuur 46

De stijging van de gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor de onafhankelijke productiehuizen volgde over de periode 2005-2012 ongeveer de stijging van de consumptieprijzen, maar in 2013 was er een grote stijging.

Dit kan wellicht verklaard worden doordat er in het najaar 2013 grote concurrentie speelde tussen de verschillende tv-omroepen, waardoor ze beroep moesten doen op de diensten van de productiehuizen om originele content te leveren. Ook het gemiddeld aantal werknemers nam in 2013 toe. Aangezien er voor de komende periode bezuinigingen aangekondigd worden bij de omroepen, zal deze tendens in 2014 wellicht keren.

De gemiddelde winst verloopt immers nog steeds in dalende lijn. De piek in 2006 viel te verklaren doordat Studio-A (ondertussen TvBastards nv), een belangrijke speler, in het basisjaar 2005 een verlies had genoteerd.

3.1.2.2.3 Openbare omroep en landelijke televisie

Tabel 61: Financiële gegevens 2013 publieke televisie omroeporganisatie

Onderneming

Eigen vermogen 10/15

Activa
20/58

Omzet
70

Bedrijfs-opbrengsten 70/74

Werk-nemers 9087

Bedrijfs-winst
(-verlies) 9901

Winst (Verlies)
van het boekjaar vóór belasting 9903

VRT nv

224.112.427

387.761.197

440.620.348

455.915.475

2538,9

1.660.230

3.878.886


Figuur 47: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - publieke televisie-omroep - tekstuele beschrijving figuur 47

 

Er zit weinig evolutie in de bedrijfsopbrengsten van de publieke televisie-omroeporganisatie. Ze volgen de evolutie van de consumptieprijzen niet.

Er is wel duidelijk een voortdurende lichte daling van het aantal werknemers.

In 2013 kende de VRT nv een kleine winst nadat het gedurende lange tijd een verlies noteerde. Aangezien de startwaarde in 2005 negatief was, kan de “piek onder nul” worden verklaard doordat het verlies van 2006 in 2007 sterk daalde (er werd toen winst gemaakt).

De opsplitsing tussen de financiële gegevens van radio en televisie kan niet exact gemaakt worden. De VRT nv geeft echter in haar jaarverslag van 2013 aan hoe de kosten tussen de verschillende mediaplatformen worden verdeeld. De grootste kost voor de VRT nv is televisie met 60,5% (dit is een daling t.o.v. 2012 want toen bedroeg het aandeel van televisie 62,4%). [103]


Tabel 62: Financiële gegevens 2013 private omroeporganisaties

Onderneming

Eigen vermogen 10/15

Activa
20/58

Omzet
70

Bedrijfs-opbrengsten 70/74

Werk-nemers 9087

Bedrijfs-winst
(-verlies) 9901

Winst (Verlies)
van het boekjaar vóór belasting 9903

Medialaan

91.261.569

202.203.691

270.002.879

311.769.671

530,3

33.856.293

31.912.507

Studio 100

44.616.831

154.037.626

71.852.769

70.127.848

186,7

-2.359.466

-4.868.043

Skynet imotion
Activities

33.768.618

53.648.222

40.102.118

40.162.739

31,4

3.214.741

3.082.688

Media ad Infinitum

10.171.206

10.771.712

1.890.720

4.406.675

2,1

3.308.137

3.360.498

SBS Belgium

6.114.309

123.033.845

98.523.982

103.212.231

116,2

-4.298.202

-5.609.822

Vimn Belgium

1.986.813

13.107.620

20.837.458

25.584.754

8,6

1.363.436

1.277.419

Ment Media

23.750

342.869

 -

 -

 -

16.099

15.366

Life!tv Broadcasting
Company

-733.270

186.754

129.409

135.409

0,6

-608.057

-614.191

Njam!

-1.597.704

5.036.682

2.628.657

2.643.581

1,1

-348.126

-517.993

Belgian Business
Televisie

-12.731.172

460.659

2.091.365

2.119.179

14

494.925

161.714


Figuur 48: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - private omroeporganisaties - tekstuele beschrijving figuur 48

Voor de berekening van de gemiddelden in deze grafiek werd geen rekening gehouden met de gegevens van Telenet nv en Belgacom nv, aangezien omroepactiviteiten slechts een kleine fractie van hun activiteiten omvatten en ze dus buitenproportioneel sterk zouden doorwegen.

Bovendien werd er voor SBS Belgium nv voor 2011 geopteerd om code 9902: “Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting” te gebruiken i.p.v. 9903: “Winst van het boekjaar vóór belasting”. Door de overname van SBS Belgium nv door De Vijver Media nv werd er een meerwaarde bij de realisatie van vaste activa (code 763) bekomen van € 632.093.092. Om te vermijden dat deze uitzonderlijke transactie de grafiek volledig zou vertekenen werd deze uit de gegevens gehaald.

De evolutie van gemiddelde bedrijfsopbrengsten en gemiddeld aantal werknemers voor de omroeporganisaties volgen min of meer de index der consumptieprijzen, met een dip in 2010 en 2011.

De gemiddelde winst kende (tussen 2009 en 2011) een opwaartse trend na een plotse daling in 2008. In 2012 was er een scherpe daling van de winst voor de VMMa/Medialaan nv; in 2013 was er terug een stijging. Aangezien Medialaan nv een grote speler is heeft dit grote invloed op het gemiddelde resultaat.

3.1.2.2.4 Regionale omroeporganisaties

Tabel 63: Financiële gegevens 2013 exploitatiemaatschappijen regionale televisie

Onderneming

Eigen vermogen 10/15

Activa 20/58

Omzet 70

Bedrijfs-opbrengsten 70/74

Werk-nemers 9087

Bedrijfs-winst (-verlies) 9901

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903

Televisie Limburg

6.352.146

7.990.386

6.584.686

7.003.714

27,5

230.194

340.269

Regionale Media Maatschappij

1.945.640

5.559.889

8.695.621

8.836.896

41,2

166.940

90.035

Vlaams Brabantse Mediamaatschappij

564.935

914.640

1.841.558

1.892.461

11,2

23.027

171.124

Rtv

212.532

973.126

 -

11,9

178310

170.196


Voor de Antwerpse Televisie Maatschappij vzw en TV Oost vzw waren op het moment van afsluiten van de redactie geen gegevens beschikbaar bij de NBB.


Figuur 49: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - exploitatiemaatschappijen regionale tv - tekstuele beschrijving figuur 49

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor de exploitatiemaatschappijen voor regionale televisie volgden ongeveer de evolutie van de index der consumptieprijzen tot 2008, daarna doken zij eronder.

De grafiek doet uitschijnen dat de daling van de gemiddelde winst op spectaculaire wijze gekeerd is. Dit valt echter te verklaren door het feit dat de gegevens van TV Oost wegens onbeschikbaarheid niet meegerekend werden.

Het gemiddeld aantal werknemers neemt sinds 2008 af en bevindt zich anno 2012 terug op het niveau van 2005.

Infofragment: Vergoeding vanwege de dienstenverdelers voor de regionale omroepen

Naar aanleiding van het heronderhandelen van de overeenkomsten tussen de regionale omroepen en Telenet nv ontstond er in 2011 een conflictsituatie.

De kabeldistributeur wilde zich voor zijn nieuwe vergoedingen baseren op het marktaandeel van de omroepen. De regionale omroepen konden zich niet vinden in die nieuwe berekeningswijze. Zij maken immers informatieprogramma's voor een specifiek publiek in een welomschreven –beperkt- zendgebied. Deze opdracht is zo vastgelegd door de Vlaamse overheid. Hierdoor is hun marktaandeel automatisch beperkt.

Er komt nu een overgangsfase van maximaal drie jaar waarbij Telenet nv de regionale omroepen elk jaar minder auteursrechten zal betalen tot ze in lijn liggen met het marktaandeel.

In 2012 werd een werkgroep opgericht om te onderzoeken welke aanpassingen aan het Mediadecreet konden aangebracht worden ter ondersteuning van de regionale omroepen. De bedoeling is om in de toekomst een gezondere financiële basis voor de regionale omroepen te creëren opdat hun voortbestaan wordt verzekerd.

Dit heeft geleid tot het decreet van 21 februari 2014 houdende wijziging van diverse bepalingen over de regionale televisieomroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en een bijhorend besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Daarin wordt voorzien in een bereikvergoeding die de dienstenverdelers vanaf 2015 zullen moeten betalen.

3.1.2.2.5 Netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie

Tabel 64: Financiële gegevens 2013 netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie (‘000 euro’s, behalve werknemers)

Onderneming

Eigen vermogen 10/15

Activa
20/58

Omzet
70

Bedrijfs-opbrengsten 70/74

Werk-nemers 9087

Bedrijfs-winst
(-verlies) 9901

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903

Belgacom nv

1.763.440.033

17.079.619.996

3.986.219.56.3

4.396.096.012

13.464,70

526.633.46

812.254.865

Tecteo/Nethys
(intercommunale)

1.706.790.798

2.617.610.519

547.750.739

731.163.441

1.128,20

41.765.873

54.575.168

Telenet nv

561.745.554

3.557.043.669

1.637.891.530

1.691.034.354

2.081,80

235.087.397

94.607.047

Mobistar nv

318.356.062

1.379.114.876

1.356.481.147

1.406.416.451

1.627,80

119.394.486

108.261.159

Numericable nv

33.870.515

147..551.861

-

-

-

-

-

Norkring Belgie nv

17.651.627

30.708.186

18.332.202

18.444.344

26

8.596.807

8.518.805


Figuur 50: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 – omroepsignaaltransmissie - tekstuele beschrijving figuur 50

 

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten volgden tot 2009 de index der consumptieprijzen. Na een dip in 2009 was er een stijgende beweging vanaf 2010.

De gemiddelde bedrijfswinsten kenden een sterk positief verloop tussen 2009 en 2012 maar daalden terug in 2013.

Het aantal werknemers daalde en steeg waardoor het gemiddelde van 2005 terug bereikt wordt.

Infofragment: Inkomsten uit Video On Demand 

Bij interactieve digitale televisie vormt Video on Demand een bijkomende bron van inkomsten voor de distributeurs. De content wordt daarbij al dan niet via tussenkomst van een omroeporganisatie verdeeld. De opvragingen zonder tussenkomst betreffen vooral films of erotische programma’s.

De VRM vroeg bij alle Vlaamse dienstenverdelers informatie op over de evolutie van het aantal opvragingen en de evolutie van de inkomsten, zowel met als zonder tussenkomst van omroeporganisaties.

Daarnaast werd er gepeild naar welk percentage van de inkomsten de omroep of rechtenhouder ten goede komt en welk percentage de distributeur.

Gezien de vertrouwelijkheid van de gegevens kan de VRM hierover uitsluitend in geaggregeerde vorm rapporteren.

Zoals geïllustreerd in “Figuur 51: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst” en “Figuur 52: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst” werd de markt tussen 2007 en 2012 in beide gevallen gekenmerkt door een positieve evolutie.

Het aantal opvragingen met en zonder tussenkomst van een omroeporganisatie nam tussen 2007 en 2012 toe. Het aantal opvragingen met tussenkomst kende een trager opwaarts verloop dan deze zonder tussenkomst van omroeporganisaties.

Vanaf 2013 merken we echter een status quo in de totaliteit van het aantal opvragingen, ondanks de intrede van Base Company nv als nieuwe aanbieder. Mogelijkerwijze heeft de introductie van producten zoals Rex en Rio van Telenet nv en Movies & Series Pass van Belgacom hiermee te maken. Hierdoor kan de klant door de betaling van een forfaitair bedrag een groot aantal series en films opvragen.

Wat betreft de inkomsten uit Video on Demand ziet de VRM dat de opvragingen met tussenkomst van omroeporganisaties het eerste jaar sterker stegen dan deze zonder tussenkomst.

Vanaf 2010 realiseerden de distributeurs hogere inkomsten uit Video on Demand zonder tussenkomst van een omroeporganisatie dan met tussenkomst van een omroeporganisatie. Vanaf  2013 nemen we ook een kleine daling waar in de totale waarden voor de opvragingen.

Bij opvragingen zonder tussenkomst van omroeporganisaties vloeit er verhoudingsgewijs wel meer terug naar de rechtenhouder. In sommige gevallen staat de distributeur zelfs een hogere som af dan hij int. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld voor een programma vooraf een vaste fee betaald werd en er niet voldoende opvragingen waren om break-even te draaien.

 

Figuur 51: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst van de televisieomroepdiensten - tekstuele beschrijving figuur 51

Bron: op basis van informatie door de VRM ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers


Figuur 52: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst van de televisieomroepdiensten - tekstuele beschrijving figuur 52

Bron: op basis van informatie door de VRM ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers

 


[103] VRT, “Jaarverslag 2013”, p. 134