U bent hier

3.5 Besluit hoofdstuk 3

De verhoudingen binnen de Vlaamse mediasector werden in dit hoofdstuk aan de hand van een aantal indicatoren gekwantificeerd.

In eerste instantie is de concentratie wat betreft radio bestudeerd. Doordat radio Nostalgie vanaf 2012 officieel een landelijke radio geworden is, is binnen dit segment de indicator voor concentratie op basis van marktaandelen afgenomen. Toch blijft de concentratie groot, vooral door de dominante positie van de VRT.

Vervolgens werd televisie als mediavorm onder de loep genomen.

De slag om de kijker die in het najaar van 2012 ten gevolge van de overname de SBS-groep van start ging, leidde tot veel opdrachten voor de onafhankelijke productiehuizen. Dit vertaalde zich echter niet in een toenemende winstgevendheid voor de productiehuizen.

Ten gevolge van nieuwe technologieën zijn de inkomstenmodellen voor televisie gewijzigd. Hierdoor zijn er spanningen rond de verdeling van de inkomsten tussen de spelers binnen de verschillende schakels in de keten naar het oppervlak gekomen. Contentproducenten, aggregatoren en distributeurs willen elk een zo groot mogelijk aandeel van de inkomsten opeisen. We merken dat de totale hoeveelheid VOD-opvragingen en de hierdoor gegenereerde inkomsten voor het eerst stagneren. Dit heeft mogelijkerwijze te maken met het verschijnen van alternatieven.

In de voorgaande periode bleef de slechte financiële situatie waarin de regionale omroepen zich bevonden, aanhouden. Het beleid heeft hierop een nieuwe regeling ingevoerd m.b.t. de regionale omroepen. Deze gaat in vanaf 2015.

De markt van de gedrukte media blijft lijden onder de crisis. Het aantal verkochte exemplaren van de kranten is weer gedaald (de betaalde digitale oplagen stijgen wel). De samenwerking tussen Concentra nv en Corelio nv werd mede opgericht om deze situatie het hoofd te kunnen bieden. Maar dit leidt wel tot meer concentratie.

De periodieke bladen werden geconfronteerd met toenemende concurrentie vanwege de weekendbijlagen van dagbladen.

Voor het internet zijn de concentratiemaatstaven -en dus de verhoudingen tussen de spelers- nagenoeg constant gebleven. Het valt wel op dat het gebruik van mobiel internet het afgelopen jaar is toegenomen. Dit is onder andere toe te schrijven aan de toenemende populariteit van de applicaties voor smartphone en tablets.

Ten slotte werden de prijzen van mediaproducten bestudeerd. Voor zowat alle mediavormen moest in 2014 meer betaald worden. Enkel voor mobiel internet is de maandelijkse prijs gedaald. De prijs voor de aanschaf van een toestel (radio, tv, pc) is wel gedaald. De prijzen voor de aankoop van een digitaal dagblad of periodiek blad zijn over het algemeen lager dan de gedrukte versie.
Ook de prijzen voor de advertentieruimte stegen voor zowat alle mediavormen. Enkel de kost voor advertenties op televisie nam af.

Hoewel er niet één speler is die de hele Vlaamse mediasector domineert, blijken veel vormen van horizontale, verticale of cross mediale concentratie te bestaan in en tussen een aantal segmenten van verschillende Vlaamse mediavormen. Dit kan een risico inhouden voor de diversiteit van het aanbod.